Regulamin

Proszę przeczytać te informacje uważnie. Korzystając z witryny, platformy Total Materia i/lub korzystając z jakichkolwiek produktów Total Materia, zgadzasz się na niniejsze Warunki Korzystania oraz związane z nimi oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności.

Własność intelektualna i polityka uczciwego użytkowania

Materiały, informacje i inne treści zawarte na stronie internetowej Total Materia, platformie i/lub samodzielnych produktach są własnością Total Materia AG.

Polityka dotycząca przenoszenia i anulowania

Ta licencja nie może być przenoszona na osobę trzecią bez pisemnej zgody Total Materia AG.

Zarejestrowana pojedyncza licencja na wersję internetową dla jednego użytkownika

 

Zarejestrowana wieloużytkownikowa wersja internetowa

Wieloosobowe edycje sieciowe Total Materia są przeznaczone wyłącznie do użytku przez nabywającą firmę i nie mogą być używane przez żadną trzecią stronę bez wcześniejszej pisemnej zgody Total Materia AG.

Wyłączenie gwarancji

Baza danych TOTAL MATERIA JEST DOSTARCZANA "TAKĄ JAKA JEST" I Z WSZYSTKIMI WADAMI. ANI TOTAL MATERIA AG, ANI ŻADNA OSOBA W IMIENIU TOTAL MATERIA AG NIE ZŁOŻYŁA LUB NIE SKŁADA JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI W ZAKRESIE STRONY INTERNETOWEJ TOTAL MATERIA, OPROGRAMOWANIA, BAZY DANYCH LUB PRZYLEGAJĄCYCH INFORMACJI, W TYM JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI: (i) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (ii) PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; (iii) TYTUŁU; (iv) NARUSZENIA PRAW; (v) DOKŁADNOŚCI DANYCH; LUB (vi) SPEŁNIENIA OKREŚLONYCH NORM WYDAJNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRAWA, OBOWIĄZUJĄCEGO POSTĘPOWANIA, WYKONANIA, OBROTU HANDLOWEGO CZY INACZEJ, WSZYSTKIE ZOSTAJĄ WYRAŹNIE ODRZUCONE, A TY AKCEPTUJESZ, ŻE NIE POLEGAŁEŚ NA ŻADNEJ GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIU UDZIELONYM PRZEZ TOTAL MATERIA AG LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ W IMIENIU TOTAL MATERIA AG.

STWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ NINIEJSZYM, ŻE INFORMACJE ZAWARTE W BAZIE DANYCH TOTAL MATERIA MAJĄ NA CELU UZUPEŁNIENIE, A NIE ZASTĄPIENIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I OCENY PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY INŻYNIERSKIEJ W ZAKRESIE MATERIAŁÓW, ICH WŁAŚCIWOŚCI ORAZ STOSOWALNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA.

Wyłączenie i Ograniczenie Odpowiedzialności

PRZEJMUJESZ WSZELKIE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANE Z UŻYCIEM BAZY DANYCH TOTAL MATERIA ORAZ JEJ INFORMACJI. UZNASZ, ŻE TOTAL MATERIA AG UDOSTĘPNIA CI BAZĘ DANYCH W STANIE "JAK JEST". ZGADZASZ SIĘ, ŻE W ŻADNYM WYPADKU TOTAL MATERIA AG NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, OKAZJONALNE, POŚREDNIE CZY WYNIKOWE SZKODY (W TYM, LEACZ NIE TYLKO, STRATY ZYSKÓW, STRATY INFORMACJI LUB PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZANIEDBANIE ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE STRATY PIENIĘŻNE LUB INNE) POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA BAZY DANYCH LUB INFORMACJI MATERIAŁÓW, NAWET JEŚLI TOTAL MATERIA AG ZNAŁA LUB POWINNA ZNAĆ MOŻLIWOŚĆ POWSTANIA TAKICH SZKÓD. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI BAZY DANYCH, TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM OCHRONY JEST ZAKOŃCZENIE UŻYWANIA BAZY