เงื่อนไขการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อความนี้โดยละเอียด ในการใช้งานเว็บไซต์ของ Total Materia หรือการใช้งานจากซอฟแวร์ รวมถึงฟรีซอฟแวร์ และตัวทดลอง ที่คุณได้ตกลงตามเงื่อนไขการใช้งาน และข้อสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

การใช้งานของคุณจะได้รับตรวจสอบ และ Key to Metals AG มีสิทธิที่จะยกเลิก, ปิด หรือกระทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญขีผู้ใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้งานใดๆก็ตามที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งาน, ละเมิดทรัพสินทางปัญญา และข้อตกลงการใช้งาน โดยไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

Key to Metals AG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ คุณจะไม่สามารถใช้งาน Total Materia ได้

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตีความของข้อตกลงการใช้งานจะตกอยู่ในการพิจาณาของศาลในซูริก

ทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายในการใช้งาน

ข้อมูลวัสดุ และข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Total Materia และในฐานข้อมูล เป็นทรัพย์สินของ Key to Metals AG

จุดประสงค์ของนโยบายในการใช้งานคือเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Total Materia จะถูกใช้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และเพื่อป้องกันสิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูลของ Total Materia ที่อาจถูกทำซ้ำ

ใน 1 เดือน คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สูงสุด 2000 หน้า ต่อ 1 ใบอนุญาต หรือเลือกสัดส่วนช่วงการใช้งานระยะสั้น สำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการ และกำหนดให้ Total Materia สนับสนุนและเป็นตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน

ห้ามกระทำการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ด้วยตนเอง หรืออาศัยโปรแกรมช่วย เช่นการเข้าสู่ระบบข้อมูลได้ไม่จำกัด, การใช้สคริป, บอท หรือโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ

ข้อกำหนดในการถ่ายโอน และการยกเลิกการใช้งาน

ใบอนุญาตไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจาก Key to Metals AG

การยกเลิกการใช้งานโดยผู้ใช้งานไม่สามารถกระทำได้

การลงทะเบียนใช้งานรูปแบบเว็บไซต์แบบผู้ใช้งานบุคคลเดียว

ใบอนุญาตการใช้งานแบบบุคคลเดียวในรูปแบบเว็บไซต์ของ Total Materia คือใบอนุญาตสำหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งเครื่อง สำหรับการใช้งานสามารถเข้าใช้งานจากที่ต่างๆได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยจะทำการตรวจสอบด้วยรหัส OTP (One-Time Password) ซึ่งจะมีการตรวจสอบไม่เกิน 30(สามสิบ) ครั้งต่อปี

ใบอนุญาตการใช้งานแบบบุคคลเดียวในรูปแบบเว็บไซต์ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานได้หากไม่ได้รับหนังสืออนุมัติจาก Key to Metals AG

สมัครใช้งานรูปแบบเว็บไซต์แบบหลายบุคคล

เครือข่ายผู้ใช้งานแบบหลายบุคคลของTotal Materia อนุญาตให้ใช้งานสำหรับบริษัทที่สมัครเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้งานโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Key to Metals AG

ตามรายละเอียดของใบอนุญาตที่เลือก บัญชีผู้ใช้จะถูกจำกัดให้สามารถใช้ได้ในเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดลงไปตามชนิดของใบอนุญาต รวมไปถึงจำนวนชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำการซื้อ การกระทำนอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับการอนุญาต และเซ็นต์รับรองจาก Key to Metals AG

ข้อสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน และการรับผิดชอบ

Key to Metals AG จะไม่รับประกันประสิทธิภาพ, การพาณิชย์ หรือความแม่นยำจากซอฟแวร์ ฐานข้อมูล หรือชุดข้อมูล หรือการรับประกันอื่นๆ ทั้งที่ชัดเจน หรือไม่ชัดเจน Key to Metals AG จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีตามขอบเขตของกฎหมาย รวมถึง Key to Metals AG จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวซอฟแวร์ ฐานข้อมูล หรือชุดข้อมูล ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลของ Total Materia จะได้รับการตรวจสอบจากทีมวิศวกร ก่อนได้รับการตีพิมพ์ และสิ่งนี้จะช่วยในการวิจัยโลหะได้อย่างมืออาชีพในเรื่องของคุณสมบัติของโลหะ แต่อย่างไรก็ตามทีมเทคนิคของ Key to Metals AG ก็ยังคงทำการตรวจสอบ และพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกบริษัทในเครือของ Key to Metals AG ที่มีอยู่ทั่วโลก จะไม่รับประกันผลใดๆที่เกิดขึ้นจาก สมรรถนะ หรือการพาณิช ของฐานข้อมูล หรือความแม่นยำของข้อมูล Key to Metals AG และบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากผลของข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลจาก Key to Metals และในกรณีที่เกิดความผิดปกติใดๆทางด้านเทคนิคของซอฟแวร์ อันเนื่องมาจากเจตนาที่ผิดกฎหมาย หรือประมากเลินเล่อ ความรับผิดชอบของ Key to Metals AG จะจำกัดอยู่แค่เพียงการเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น

ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลของ Total Materia จะได้รับการตรวจสอบจากทีมวิศวกร ก่อนได้รับการตีพิมพ์ และสิ่งนี้จะช่วยในการวิจัยโลหะได้อย่างมืออาชีพในเรื่องของคุณสมบัติของโลหะ แต่อย่างไรก็ตามทีมเทคนิคของ Key to Metals AG ก็ยังคงทำการตรวจสอบ และพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกบริษัทในเครือของ Key to Metals AG ที่มีอยู่ทั่วโลก จะไม่รับประกันผลใดๆที่เกิดขึ้นจาก สมรรถนะ หรือการพาณิช ของฐานข้อมูล หรือความแม่นยำของข้อมูล Key to Metals AG และบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากผลของข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลจาก Key to Metals และในกรณีที่เกิดความผิดปกติใดๆทางด้านเทคนิคของซอฟแวร์ อันเนื่องมาจากเจตนาที่ผิดกฎหมาย หรือประมากเลินเล่อ ความรับผิดชอบของ Key to Metals AG จะจำกัดอยู่แค่เพียงการเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น

โปรดทราบว่าคุณสมบัติของโละนั้นอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่าย และมาตรฐานของผู้จัดจำหน่าย ทั้งเรื่องของการอบร้อน, ขนาด และพารามิเตอร์อื่นๆ ภายหลังการเลือกวัสดุ และผลิตแล้ว จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะต้องติดต่อกับผู้จัดจำหน่าย และทำการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ และความเหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นทางบริษัทจะไม่มีการรับประกันใดๆ

หากต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม กรุณาเลือกภาษาอังกฤษสำหรับ ข้อสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน และการรับผิดชอบ.