Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće informacije. Pristupanjem ili pretraživanjem Total Materia websajta i/ili korišćenjem bilo kog Total Materia softvera, uključujući besplatan softver ili demo, pristajete na ove uslove korišćenja i na povezane klauzule o odbijanju odgovornosti.

Korišćenje svih naloga se nadzire i zbog toga Key to Metlas AG ima pravo da otkaže, ugasi ili izmeni bilo koji nalog bez otkaznog roka svakom korisniku koji prekrši uslove korišćenja, intelektualnu svojinu i fer politiku korišćenja, bez povratka novca..

Key to Metals AG zadržava prava da promeni Uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Ako ne prihvatate ovde navedene Uslove korišćenja, molimo Vas da ne koristite podatke iz Total Materia baze.

Svi sporovi do kojih dođe zbog loše interpretacije uslova korišćenja biće vođeni na nadležnim sudovima u Cirihu, Švajcarska.

INTELEKTUALNA SVOJINA I FER NAČIN KORIŠĆENJA

Materijali, informacije i ostali sadržaj unutar Total Materia web stranice i baze podataka su vlasništvo Key to Metals AG.

Svrha fer politike upotrebe, jeste osiguravanje koršćenja Total Materije za ličnu namenu, kao izvor informacija i kao takvo štiti vlasništvo nad podacima koji se nalaze unutar nje i brani mogućnost masovnog kopiranja Total Materia podataka.

Maksimalan broj pregledanih stranica ne sme preći 2000 stranica mesečno po licenci ili proporcionalno količini ako je u pitanju kraći period. U slučajevima gde je takva potreba definisana Total Materia će pomoći u pružanju alternativnog rešenja korisniku.

Prikupljanje podataka sa web stranice manuelno ili automatski, uključujući, ali ne ograničavajući se na sistematsko ručno čuvanje podataka, korišćenje skripti, botova ili web popisivača, je strogo zabranjeno.

NAČIN PRENOŠENJA I OTKAZIVANJA LICENCE

Ovu licencu nije moguće preneti drugom licu bez pismenog odobrenja od strane Key to Metals AG.

Nije moguće otkazivanje licence od strane korisnika.

WEB VERZIJA ZA JEDNOG REGISTROVANOG KORISNIKA

Web verzija Total Materia licence za jednog korisnika je imenovana dozvola koja je registrovana za upotrebu na jednom računaru. Kao dodatak, može biti odobren ograničen daljinski pristup osobi kome licenca pripada, u vidu automatske jednokratne lozinke, pod uslovom da ne prelazi 30 (trideset) sesija godišnje.

Web verzija licence za jednog korisnika nije prenosiva na drugog imenovanog korisnika bez pismenog odobrenja od strane Key to Metals AG.

REGISTROVANE WEB VERZIJE ZA VIŠE KORISNIKA

Prema opisu izabrane licence, nalog je ograničen na dozvoljene lokacije za određene tipove licenci i na broj istovremenih licenci prema dogovoru u toku kupovine. Bilo kakva upotreba izvan ovih ograničenja mora se pismeno odobriti uz potpisanu potvrdu od strane Key To Metals AG.

Total Materia Network ili Workgroup verzije za više korisnika služe za upotrebu od strane kompanije i nije dozvoljeno korišćenje od strane trećeg lica bez prethodnog pismenog odobrenja Key to Metals AG.

Odricanje od garancije i odgovornosti

Key to Metals AG NE PREUZIMA NIKAKVU GARANCIJU ZA PERFORMANSE, PRIKLADNOST ILI TAČNOST SOFTVERA, BAZE PODATAKA ILI PRATEĆIH DATOTEKA ILI BILO KOJU DRUGU GARANCIJU, IZRAŽENU ILI PRETPOSTAVLJENU. Key to Metals AG IZUZIMA SE OD ODGOVORNOSTI U MERI KOJA JE DOZVOLJENA ZAKONOM. OSOBITO, Key to Metals AG NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVU INDIREKTNU ILI KASNIJU ŠTETU ZBOG UPOTREBE SOFTVERA, BAZE PODATAKA ILI PRATEĆIH DATOTEKA.

Informacije koje se nalaze u bazi podataka Total Materia su pažljivo razmotrene od strane inženjera pre objavljivanja i služe za pomoć pri stručnim metalurškim istraživačkim postupcima za osobine materijala. Iako tehnički profesionalci u Key to Metals AG vrše stalne i višestruke provere validnosti podataka, Key to Metals AG, niti bilo koji od njegovih partnera širom sveta ne može da da bilo kakvu garanciju, bilo izraženu ili pretpostavljenu. Key to Metals AG ni njeni partneri ne preuzimaju bilo kakvu garanciju za performanse, prikladnost ili tačnost softvera, baze podataka ili pratećih datoteka, ili za tačnost informacija unutar njega. Key to Metals AG i njegovi partneri neće snositi odgovornost za bilo koju vrstu štete nastale upotrebom ovih informacija. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi sa upotrebom Total Materia baze podataka i njegovih informacija. U slučaju tehničkog kvara softvera zbog nezakonitog namernog ili grubog nemara od starne Key to Metals AG, svaka odgovornost Key to Metals AG će biti ograničena isključivo na zamenu proizvoda.

Molim vas, imajte na umu da se osobine materijala mogu značajno razlikovati i mogu zavisiti od dobavljača i internih standarda dobavljača, termičke obrade, dimenzija i drugih parametara. Nakon završetka izbora materijala, korisnikova odgovornost je da kontaktira dobavljača i da proveri osobine materijala i da li su prikladni za određenu primenu. Stoga, nema garancije pogodnosti za određenu svrhu.

Pored toga, fizičke ili mehaničke specifikacije u bazi podataka su samo približne. Zbog toga, potrebno je voditi računa pri korišćenju tih parametara, a i tada, treba ih smatrati kao početne tačke, ne kao definitivne vrednosti. Podaci su namenjeni da pomognu kvalifikovanim inžinjerima da pronađu relevantne informacije prilikom uštede vremena i napora pri istrazi očekivanog ponašanja određenih materijala. Kao takve, ove podatke treba posmatrati kao polaznu tačku za dalju, zahtevniju istragu i ne bi se trebalo oslanjati na njih prilikom definitivnog ili konačnog inženjeringa, za dizajn proizvoda ili kod odluka o primeni.