Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες. Κατά τη πρόσβαση ή την περιήγηση στην ιστοσελίδα της Total Materia χρησιμοποιώντας το λογισμικό της, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν λογισμικό και demo, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης και την σχετική δήλωση αποποίησης ευθυνών.

Η χρήση όλων των λογαριασμών παρακολουθείται και ως εκ τούτου η Key to Metals AG διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να κλείσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε λογαριασμό χωρίς περίοδο προειδοποίησης για οποιοδήποτε τελικό χρήστη που παραβιάζει τους ορούς χρήσης, τους όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εύλογης χρήσης, χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Η Key to Metals AG διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρονται στο παρόν, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε δεδομένα αναφοράς της Total Materia

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία των όρων χρήσης θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ζυρίχης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΚΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα υλικά, οι πληροφορίες και όλα το υπόλοιπα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Total Materia αποτελούν κύρια ιδιοκτησία της Key to Metals AG.

Η πολιτική εύλογης χρήσης αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι η Total Materia χρησιμοποιείται για την προοριζόμενη χρήση ως ένας ενημερωτικός πόρος και ως τέτοιος προστατεύει την κυριότητα των δεδομένων που περιέχονται και τη δυνατότητα της μαζικής αναπαραγωγής των δεδομένων της Total Materia.

Ο μέγιστος αριθμός των προβαλλόμενων σελίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2000 σελίδες ανά μήνα και ανά άδεια ή ανάλογη ποσότητα για μικρότερο διάστημα. Για περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους ανάγκες παρουσιαστούν η Total Materia θα βοηθήσει στην εύρεση μιας εναλλακτικής λύσης για τον χρήστη.

Η συλλογή δεδομένων με χειροκίνητες ή αυτόματες μεθόδους, συμπεριλαμβανόμενου αλλά μέσα, χωρίς να περιορίζεται στη συστηματική και μη αυτόματη αποθήκευση δεδομένων, χρήση δεσμών ενεργειών, bots ή προγράμματα ανίχνευσης διαδικτύου, απαγορεύεται αυστηρά.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Αυτή η άδεια δε μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο χωρίς γραπτή έγκριση της Key to Metals AG.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της άδειας χρήσης από το χρήστη.

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η διαδικτυακή άδεια μονού χρήστη της Total Materia είναι μια ονομαστική άδεια καταχωρημένη για χρήση από έναν υπολογιστή. Επιπλέον, μια περιορισμένη απομακρυσμένη πρόσβαση μπορεί να χορηγηθεί στο άτομο που κατονομάζεται στην άδεια μέσω ενός αυτόματου one-time κωδικό πρόσβασης, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) συνεδρίες ανά έτος.

Η μονού χρήστη διαδικτυακή έκδοση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη, χωρίς τη γραπτή έγκριση της Key to Metals AG

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με την περιγραφή της επιλεγμένης άδειας, ο λογαριασμός είναι περιορισμένος στις επιτρεπόμενες τοποθεσίες για τη συγκεκριμένου τύπου άδεια και τον αριθμό ονομαζόμενων χρηστών, όπως συμφωνήθηκε κατά τη στιγμή της αγοράς. Κάθε χρήση εκτός αυτών των περιορισμών πρέπει να εγκριθεί με γραπτή και υπογεγραμμένη βεβαίωση από την Key to Metals AG.

Η διαδικτυακή έκδοση πολλαπλών χρηστών της Total Materia προορίζεται για χρήση από την απορροφώσα εταιρία και μόνο και δεν επιτρέπεται η χρήση από τρίτο πρόσωπο χωρίς την γραπτή έγκριση της Key to Metals AG.

Αποποίηση ευθύνης και εγγύηση

Η Key to Metals AG ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ. Η Key to Metals AG ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΗΝΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η Key to Metals AG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ ’Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων Total Materia εξετάζεται προσεκτικά από τους μηχανικούς μας πριν τη δημοσίευση της, επιδιώκοντας να βοηθήσει τη επαγγελματική δεοντολογία στη μεταλλουργική έρευνα των ιδιοτήτων των μετάλλων. Αν και οι μηχανικοί της Key to Metals AG πραγματοποιούν συνεχείς και πολλαπλούς ελέγχους σχετικά με τη ισχύ των δεδομένων, ούτε η Key to Metals AG ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της παγκοσμίως δίνουν οποιαδήποτε εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Η Key to Metals AG και οι θυγατρικές της δεν εγγυώνται για τις επιδόσεις ή την εμπορευσιμότητα της βάσης δεδομένων και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Η Key to Metals AG και οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε μορφή ζημιάς που προκύπτει από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σε σχέση με τη χρήση της βάσης δεδομένων τΗς Total Materia και τις πληροφορίες που περιλαμβάνει. Σε περίπτωση τεχνικής δυσλειτουργίας του λογισμικού που οφείλεται στην παράνομη πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια της Key to Metals AG, η οποιαδήποτε ευθύνη της Key to Metals AG θα περιορίζεται αποκλειστικά σε αντικατάσταση ενός προϊόντος.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι οι υλικές ιδιότητες μπορούν να διαφέρουν σημαντικά και μπορεί να εξαρτώνται από τον προμηθευτή και τα εσωτερικά πρότυπα του προμηθευτή, τη θερμική επεξεργασία, τις διαστάσεις και άλλες παραμέτρους. Αφού έχει γίνει η επιλογή του υλικού, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή και να ελέγξει τις ιδιότητες του υλικού και τη καταλληλότητα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Ως εκ τούτου, δεν προσφέρεται καμία εγγύηση καταλληλότητας για το συγκεκριμένο σκοπό

Επιπλέον, η φυσικές ή μηχανικές προδιαγραφές στη βάση δεδομένων είναι μόνο κατά προσέγγιση. Επομένως, η μέγιστη προσοχή πρέπει να ασκείται χρησιμοποιώντας αυτές τις παραμέτρους και ακόμη και τότε, θα πρέπει να θεωρηθεί ως αφετηρία και όχι ως οριστική τιμή. Τα δεδομένα προορίζονται να βοηθήσουν εξειδικευμένους μηχανικούς να βρουν σχετικές πληροφορίες, ενώ παράλληλα εξοικονομείτε χρόνος και προσπάθεια κατά την έρευνα της αναμενόμενης συμπεριφοράς των επιμέρους υλικών. Ως εκ τούτου, αυτά τα δεδομένα πρέπει να θεωρηθούν ως αφετηρία για περαιτέρω, πιο εξαντλητική έρευνα, και δεν πρέπει να στηρίζεστε σ’ αυτά για την οριστική ή τελική κατασκευή , το σχεδιασμό αγοράς προϊόντων ή τις αποφάσεις εφαρμογής του