Total Materia trình diễn một loạt các hội thảo trực tiếp bao gồm một loạt các chủ đề, từ giới thiệu cơ bản đến cơ sở dữ liệu của Total Materia và các chức năng của nó, và các chức năng nâng cao hơn. Ngoài ra còn trình bày các mô tả chính của các mô-đun quan trọng và thậm chí là các mẹo và thủ thuật hữu ích để tận dụng tối đa sản phẩm của chúng tôi.
Webinar Image

Total Materia Tips and Tricks

Providing some useful tips and tricks for the Total Materia databases and also some demonstrations of the latest Total Materia developments, this webinar will show you how to get the best from the functionalities and maximize the power of the world's most comprehensive materials database.

Who should attend:
Material Teams, Purchasing Teams, CAE Engineers, Simulation Managers

Thurs, 7th November 2019, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register
Webinar Image

Introduction to Total Materia

Showing the key functionality and data available in Total Materia, see exactly how you can gain access to properties for over 450,000 metallic and non-metallic materials as well as using international cross reference tables, material comparisons, the largest available resource for stress strain and cyclic properties and much much more.

Who should attend:
Material Teams, Purchasing Teams, CAE Engineers, Simulation Managers

Thurs, 5th December 2019, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register
Webinar Image

Total Materia Tips and Tricks

Providing some useful tips and tricks for the Total Materia databases and also some demonstrations of the latest Total Materia developments, this webinar will show you how to get the best from the functionalities and maximize the power of the world's most comprehensive materials database.

Who should attend:
Material Teams, Purchasing Teams, CAE Engineers, Simulation Managers

Thurs, 14th January 2020, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register