کلید فولاد و مواد Total Materia چند سری وبینار با موضوعات مختلف از معرفی مقدماتی و کاربردهای نرم افزار تا معرفی ماژول ها به طور عمیق ارائه می کند. در این وبینارها، نکات و راهنمایی های مفیدی در مورد نرم افزار مطرح می شود.
Webinar Image

Total Materia Tips and Tricks

Providing some useful tips and tricks for the Total Materia databases and also some demonstrations of the latest Total Materia developments, this webinar will show you how to get the best from the functionalities and maximize the power of the world's most comprehensive materials database.

چه کسانی باید شرکت کنند
تیم های کارشناسی مواد, کارشناسان خرید, مهندسان طراحی و شبیه سازی CAE, مدیران شبیه سازی

Thurs, 14th January 2020, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register