2018 December

به روز رسانی
 • متریال های SAE AMS آپدیت شد
 • اسپک ASME برای آلیاژهای دارای کاربرد در دمای بالا آپدیت شد.
 • استاندارد فرانسوی AIR با آلیاژهای هوا فضا اضافه شد.
 • استاندارد EN جدید برای آلیاژهای سری هوا فضا اضافه شد.
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان و استاندارد AFNOR برای پلیمرها اضافه شد.
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان برای چسب ها اضافه شد.
 • استانداردهای جدید EN، IEC, JIS, GB, GOST و اختصاصی سازندگان برای کامپوزیت ها اضافه شد.
 • دیاگرام های خوردگی جدید
مقالات جدید

2018 November

به روز رسانی
 • استاندارد JIS برای فولادها و لوله های فولادی دارای کاربردهای دما پایین
 • به روز رسانی آلیاژهای مغناطیسی نرم از استاندارد GB/T
 • متریال های ASTM دارای کاربردهای مختلف به روز رسانی شد.
 • آپدیت متریال های فلزی از استاندارد آفشور DNV GL
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان برای پلیمرها
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان برای چسب ها
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان برای سرامیک ها
 • متریال های 3D جدید اختصاصی و ASTM
 • دیاگرام های خوردگی جدید
مقالات جدید

2018 October

به روز رسانی
 • به روز رسانی آلومینیوم های غیر آلیاژی AA
 • آپدیت اسپک VdTUV برای آلیاژهای مقاوم به خوردگی
 • فولادهای کربنی و آلیاژی ASME BPVC.III.1.NF به روز شدند.
 • فولادهای ISO برای اکستروژن و سرزنی سرد
 • متریال های فلزی برای کشتی سازی آپدیت شد
 • اطلاعات اختصاصی جدید برای پلیمرها و چسب ها
 • دیاگرام های خوردگی ISO
مقالات جدید

2018 September

به روز رسانی
 • استاندارد EN برای فولادهای براق آپدیت شد
 • اطلاعات جدید تنش مجاز به متریال های AFCEN اضافه شد
 • آپدیت اسپک VdTUV برای آلیاژهای مقاوم به خوردگی
 • ادامه آپدیت استاندارد SAE AMS
 • داده های اختصاصی سازندگان برای پلیمرها و چسب ها
 • اطلاعات SAE جدید برای متریال های پرینت سه بعدی از جنس پلیمرها و فلزات
 • اطلاعات خوردگی جدید برای متریال های اتومبیل
مقالات جدید

2018 August

به روز رسانی
 • استاندارد ASTM برای فولادها و متریال های غیر آهنی آپدیت شد
 • به روز رسانی استاندارد IEC برای فولادهای شیت و رشته های الکتریکی
 • داده های جدید از آلیاژهای Ni-Cr-Fe در دماهای بالا برای RCC-M
 • آپدیت استاندارد SS برای آلیاژهای ریخته گی آلومینیوم
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان برای پلیمرها و چسب ها
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان برای متریال های چاپ سه بعدی برای پلیمرها و فلزات
 • اطلاعات خوردگی جدید UNS برای خوردگی نوع SCC
مقالات جدید

2018 July

به روز رسانی
 • فولادهای ریختگری مقاوم به خوردگی از استاندارد GB به روز شد
 • آپدیت اسپک GOST برای سیم های فولادی با کاربردهای مختلف به روز شد
 • آپدیت استاندارد JIS برای لول های کربن استیل دارای کاربرد در اتومبیل
 • داده های اختصاصی جدید برای پلیمرها، فیبرها و چسب ها
 • اطلاعات اختصاصی جدید از متریال های پرینت 3 بعدی از جنس پلیمرها، سرامیک ها و فلزات
مقالات جدید

2018 June

به روز رسانی
 • اسپک GB برای مغناطیس های دائمی NdFeB به روز شد
 • آپدیت اسپک های CSN برای کربن استیل ها
 • استاندارد هندی IS برای فولادهای الکتریکی در حالات ورق و تسمه آپدیت شد
 • اطلاعات اختصاصی سازندگان برای پلیمرها، فوم ها، فیبرها و چسب ها
 • داده های اختصاصی برای متریال های چاپ سه بعدی برای پلیمرها و فلزات
 • داده های استاندارد EN برای چوب ها
مقالات جدید

2018 May

به روز رسانی
 • اسپک های جدید NB/T برای لوله/تیوب های مبدل های حرارتی و مخازن
 • ادامه آپدیت استاندارد SAE AMS برای متریال های هوا-فضا
 • استاندارد جدید AS برای مخازن تحت فشار اضافه شد
 • آپدیت متریال های EN از سری آلیاژهای هوا-فضا
 • داده های اختصاصی برای پلیمرها، سرامیک ها و چسب ها
 • داده های اختصاصی متریال های چاپ سه بعدی برای پلیمرها، سرامیک ها و فلزات
 • داده های چند نقطه ای جدید برای ماژول سکانت، CLTE و بیشتر
 • استاندارد جدید GB برای چوب ها
مقالات جدید

2018 April

به روز رسانی
 • استاندارد ASTM برای رنج بسیاری از کاربردها آپدیت شد
 • استاندارد ISO برای محصولات تخت و کاربردهای تحت فشار آپدیت شده است.
 • متریال GB شامل فولادهای پر استحکام دارای کاربرد صنعت اتومبیل آپدیت شد.
 • ادامه آپدیت AFCEN RCC-M شامل متریال های دارای کاربرد نیروگاهی
 • متریال های پرینت سه بعدی جدید
 • داده های اختصاصی برای پلیمرها و سرامیک ها
 • چسب های اختصاصی و استاندارد JIS
 • اطلاعات خوردگی جدید برای متریال های اختصاصی
 • آپدیت اطلاعات خستگی برای بسیاری از متریال ها
مقالات جدید

2018 March

به روز رسانی
 • استاندارد NB/T جدید برای فولادهای زنگ نزن نیروگاهی
 • استاندارد SAE AMS برای آلیاژهای آلومینیوم و تیتانیوم آپدیت شد
 • متریال های JIS برای کاربردهای ماشین سازی و ساختمانی آپدیت شد
 • به روز رسانی گرید های مختلف چدن از استاندارد NBR
 • اطلاعات خوردگی جدید برای آلومینیوم و متریال های با قابلیت تزریق در قالب (MIM)
 • متریال های پرینت سه بعدی جدید و اطلاعات اختصاصی برای پلیمرها و سرامیک ها
 • چسب های اختصاصی و استاندارد ISO, GB, JIS
 • اطلاعات خوردگی جدید برای متریال های اختصاصی
 • آپدیت اطلاعات خستگی برای متریال های فلزی
مقالات جدید

2018 February

به روز رسانی
 • ارتقاهای تکمیل شده در فوریه
 • کربن استیل ها و فولادهای کم آلیاژ ASME BPVC II 2017 اضافه شد
 • ادامه آپدیت ASME BPVC II 2017 برای آلیاژهای غیر آهنی
 • استاندارد ISO برای فولادهای با قابلیت شکل دهی بهبود یافته به روز رسانی شد
 • کلاسه بندی UNS بر اساس ویرایش 2017 اضافه شد
 • متریال های به روز شده AFCEN RCC-M دارای کاربرد انرژی های ویژه آپدیت شد
 • دیاگرام های تنش-کرنش برای فلزات و پلیمرها اضافه شد.
 • اطلاعات خستگی جدید برای متریال های فلزی زینتر شده
 • دیاگرام های تنش کرنش ایزوکرون برای فلزات روسی
 • اطلاعات خزش و دیاگرام های تنش کرنش ایزوکرون برای پلیمرها
 • متریال های پرینت سه بعدی و خواص آنها برای پلیمرها و سرامیک ها
 • خواص متریال های دارای کاربرد چسبندگی از استاندارد EN
مقالات جدید

2018 January

به روز رسانی
 • استاندارد جدید NB/T برای فولادهای کربنی و فولادهای کم آلیاژ دارای کاربرد نیروگاهی
 • ادامه آپدیت ASME بخش های BPVC II 2017 برای آلیاژهای غیر آهنی
 • آپدیت استاندارد EN میله های استیل برای اکستروژن سرد و سرزنی
 • آپدیت متریال های آهنی و غیر آهنی ASTM
 • متریال های سه بعدی جدید و اطلاعات خواص برای پلیمرها و سرامیک ها
 • چسب های اختصاصی سازندگان و استاندارد MIL اضافه شد
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com