2014 دسامبر
 • مشخصات CSN چدن ها به روز شد.
 • متریال های JIS شامل کربن استیل ها و فولادهای مقاوم به سایش به روز شد.
 • خواص مکانیکی و مغناطیسی متریال های GOST به روز شد.
 • آلیاژهای TIS نورد گرم و نورد سرد شده، به روز شد.
 • آلیاژهای آلومینیوم ISO آپدیت شد.
 • متریال های SAE برای متریال های غیر آهنی به روز شد.
 • پلیمرها از استاندارد ASTM جدید و اختصاصی اضافه شد.
 • متریال های سرامیکی از استاندارد های ISO و EN به بانک اطلاعاتی اضافه شد.
 • سرامیک ها و فوم های اختصاصی سازندگان به مجموعه اضافه شد.
 • متریال های فیبر و هانی کامب از استاندارد های به روز شده ASTM به مجموعه اضافه شد.
 • اضافه شدن دیاگرام های جدید برای ماژول انعظاف پذیری
 • دیاگرام های تنش-کرنش و خزش جدید به متریال های چینی افزوده شد.
 • دیاگرام های تنش-کرنش برای متریال های SAE و ژاپنی در مجموعه آورده شده است.
 • اطلاعات خزشی برای پلاستیک ها اضافه شده است.
 • به روز رسانی های جدید برای اطلاعات خستگی فلزات انجام شد.
مقالات جدید

نوامبر 2014

به روز رسانی
 • متریال های آهنی و غیر آهنی SAE به روز شد.
 • آپدیت های جدید برای آلیاژهای غیر آهنی BWB WL اضافه شده است.
 • خواص فیزیکی و دمای بالا متریال های MIL به روز رسانی شده است.
 • به روز رسانی فولادهای ASTM در فرم و شکل های مختلف انجام شده است.
 • میزان تنش مجاز برای فولادهای ASME و JIS به روز رسانی شده است.
 • استاندارد چینی GB برای آلیاژهای آهنی آپدیت شده است.
 • استاندارد جدید GB و JIS و پلیمرهای اختصاصی اضافه شده است.
 • کامپوزیت ها و سرامیک های جدید اضافه شده است.
 • دیاگرام های جدید برای ماژول پیچشی مواد به مجموعه اضافه شده است.
 • اطلاعات بیشتر برای رفتار خستگی فلزات و کامپوزیت ها به روز رسانی شده است.
 • دیاگرام های تنش-کرنش و اطلاعات خزشی برای متریال های چینی به مجموعه اضافه شده است
 • اطلاعات جدید خزشی برای مواد پلاستیکی به بانک اطلاعاتی افزوده شده است.
مقالات جدید

اکتبر 2014

به روز رسانی
 • متریال های آهنی و غیر آهنی SAE به روز شد.
 • متریال های Euronorm شامل سری آلومینیوم دارای کاربرد در صنایع هوا-فضا به روز شد.
 • مواد آهنی ASME شامل متریال های جوشکاری و الکترود به روز شد.
 • خواص مکانیکی دمای بالا برای متریال های ASME آپدیت شد.
 • مواد فولادی MIL شامل فرم های مختلف لوله و سیم آپدیت شد.
 • پلیمر، کامپوزیت، سیمان و فوم جدید از استانداردها و منابع جدید به بانک اطلاعاتی اضافه شد.
 • فیبر و هانی کامب های جدید از استانداردهای ASTM و MIL به بانک اطلاعاتی اضافه شد.
 • دیاگرام های جدید برای ویسکوزیته، مدول الاستیسیته-دما و بسیاری دیگر به بانک اطلاعاتی افزوده شد.
 • اطلاعات خستگی مواد بسیار بیشتری به روز شد.
 • اطلاعات خزشی جدید برای پلاستیک ها و مواد فلزی به روز شد.
 • دیاگرام های تنش-کرنش . تنش-کرنش سیلانی، اطلاعات خزش و بسیاری دیگر برای فلزات روسی آپدیت شد.
 • دیاگرام های تنش کرنش برای فیبرها افزوده شد.
 • دیاگرام های تنش -کرنش برای سوپر آلیاژهای پایه نیکل اضافه شد.
مقالات جدید

September2014

به روز رسانی
 • MIL steel material updates including materials for armour plating
 • ISO material updates for a range of general purpose steels
 • Updates to Czech CSN non-ferrous materials including precious metal alloys
 • Further ASTM non-ferrous material updates including nickel and titanium alloys
 • Updates to flow stress-strain diagrams for metals
 • New creep data for plastic and metal materials
 • Further updates to stress-strain diagrams for plastics and metals
 • New proprietary composite materials added
 • New proprietary and standard WL fiber materials added
 • New proprietary and standard SAE honeycomb materials added
 • NEW diagrams added for Poisson ratio vs. temp., shear rate, and much much more
 • New proprietary and standard SAE polymer materials added
 • New proprietary and standard IS cement materials added
 • New proprietary ceramic materials added
مقالات جدید

AUGUST 2014

به روز رسانی
 • Updates to ASTM steels in various forms including pipes and tubes
 • Brazilian NBR standard steel materials updated
 • ASME non-ferrous material updates including welding and electrode materials
 • USA MIL material updates to a wide range of non-ferrous materials
 • Updates to stress-strain diagrams for plastics and metals
 • New fatigue data for metal and composite materials
 • New creep data for plastic and metal materials
 • Stress-strain diagram updates for plastics and metals
 • New proprietary and standard ASTM and DIN polymer materials added
 • New proprietary and standard GOST ceramic materials added
 • New proprietary composite materials added
 • New proprietary and standard ASTM fiber materials added
 • New proprietary and standard cement materials added
 • NEW diagrams added for dynamic tensile modulus, secant modulus and much more
مقالات جدید

مه 20جولای

به روز رسانی
 • Material updates for SAE ferrous and non-ferrous materials.
 • Polish PN standard updates for a range of steels and nickel alloys.
 • UNS material updates including precious metals and nickel alloys.
 • Chinese GB standard updates for non-ferrous materials.
 • Allowable stress data added for ASME materials including copper and aluminum alloys .
 • NEW MATERIALS! New foam materials added to PolyPLUS.
 • New proprietary and standard EN and ISO polymers added.
 • New proprietary and standard GB and ASTM ceramics added.
 • A range of new composite, fiber and honeycomb materials added.
 • NEW diagrams added for dynamic shear modulus, viscosity and much more.
 • New fatigue properties for both metal and polymer materials.
 • Updates to stress-strain diagrams for polymer materials.
 • New creep diagrams for plastics.
مقالات جدید

مه 2014

به روز رسانی
 • به روز رسانی های جدید برای استاندارد ASME شامل کاربردهای مخازن تحت فشار.
 • استاندارد چینی GB برای متریال های مورد کاربرد در صنعت به روز شد.
 • استاندارد API آمریکایی برای متریال های مورد کاربرد در خطوط لوله به روز شد.
 • به روز رسانی استاندارد لهستانی PN برای متریال های غیر آهنی ادامه دارد.
 • آلومینیوم های AA در قالب محصولات با فرم های مختلف آپدیت شد.
 • پلیمرهای استاندارد GB و JIS و اسپک های اختصاصی جدید به مجموعه اضافه شد.
 • سرامیک های استاندارد ISO و JIS و اسپک های اختصاصی جدید به مجموعه اضافه شد.
 • تریال های جدید اضافه شد! رنج وسیعی از سیمان ها و فیبرها به مجموعه PolyPLUS اضافه شد.
 • دیاگرام های تنش-کرنش برای آلیاژهای آلومینیوم، پلاستیک ها و الاستومر ها اضافه شد.
 • اطلاعات خزش و خستگی جدید برای رنج های جدیدی از مواد فلزی اضافه شد.
 • جدید! مقدار آنیزوتروپی r برای استیل ها.
مقالات جدید

آوریل 2014

به روز رسانی
 • استاندارد PN لهستان شامل رنج وسیعی از فولادهای زنگ نزن به روز شد.
 • متریال Euronorm شامل سری آلومینیوم هوافضا به روز شد.
 • استاندارد بریتانیایی BS شامل فولادهای نیکل و کروم دار به روز شد.
 • متریال های غیر آهنی SAE برای آلیاژهای مقاوم به خوردگی پایه نیکل به روز شد.
 • متریال های نادر خاکی برای استاندارد UNS به روز شد.
 • دیاگرام تنش کرنش برای غیر آهنی ها و پلیمرها به روز شد.
 • اطلاعات خزش آلیاژهای پایه نیکل به طور پیوسته درحال اضافه شدن است.
 • پلیمرهای اختصاصی و پلیمرهای استانداردهای ISO و IS جدید اضافه شد.
 • سرامیک های اختصاصی و سرامیک های استانداردهای ASTM و IS جدید اضافه شد.
 • مواد کامپوزیت جدید اضافه شد.
مقالات جدید

مارس 2014

به روز رسانی
 • متریال های غیر آهنی ASTM برای رنج وسیعی از کاربردها به روز شد.
 • آلیاژهای پایه نیکل BS برای کاربردهای مختلف به روز شد.
 • متریال های استرالیایی AS شامل چدن ها و کربن استیل ها آپدیت شد.
 • متریال های JIS به خصوص فولادهای مقاوم به خوردگی آپدیت شد
 • استمرار اضافه شدن فولاد های KS کره ای.
 • پلیمرهای ویژه سازندگان و استانداردهای SAE و JIS اضافه شد.
 • سرامیک های ویژه سازندگان و استانداردهای EN و GB اضافه شد.
 • کامپوزیت های جدید MIL اکنون در دسترس شما است.
 • تنش - کرنش و دیاگرام های جریان تنشی - کرنشی برای آلومینیوم های صنعت اتومبیل و پلیمر ها اضافه شد.
 • اطلاعات خزش جدید برای سوپر آلیاژهای پایه نیکل.
مقالات جدید

فوریه 2014

به روز رسانی
 • استاندارد ASTM برای متریال های کاربرد دما بالا به روز شد.
 • متریال های VdTÜV WB شامل فولادهای مقاوم به گرمای قابل جوشکاری به روز شد.
 • آلومینیوم های کره ای KS به مجموعه اضافه شد.
 • آلیاژهای پایه نیکل Euronorm برای صنایع هوا-فضا اضافه شد.
 • اطلاعات خزش برای متریال های پایه مس و پایه آهن به روز شد.
 • دیاگرام های تنش کرنش برای آلیاژهای آهنی، منیزیم و تیتانیوم به مجموعه اضافه شد.
 • پلیمر و سرامیک های استاندارد به مجموعه اضافه شد.
 • کامپوزیت های اختصاصی جدید به مجموعه اضافه شد.
مقالات جدید

ژانویه 2014

به روز رسانی
 • استانداردهای هندی IS برای انواع مختلف فولاد به روز شد.
 • استاندارد کره ای KS برای فولادهای فشار بالا آپدیت شد.
 • استاندارد جدید برزیلی NBR که آلیاژهای مس و آلومینیوم را پوشش می دهد اضافه شد.
 • آلیاژهای کار شده مس ISO آپدیت شد.
 • اطلاعات جدید خستگی برای متریال های کامپوزیتی به بانک اطلاعاتی افزوده شد.
 • دیاگرام های جدید تنش-کرنش برای پلیمرها و آلیاژهای آهنی اضافه شد.
 • پلیمرهای جدید شامل استانداردهای GB، ISO و JIS و متریال های اختصاصی به مجموعه اضافه شد.
 • سرامیک های جدید از استانداردهای GB، ISO و Euronorm به مجموعه اضافه شد.
 • سرامیک های اختصاصی سازندگان به بانک اطلاعاتی اضافه شد.
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com