Novembar i decembar 2021

Ažuriranja
 • Ažuriranje ISO standarda čelika za hladno sabijanje i istiskivanje
 • Ažuriranje materijala za SAE AMS specifikacije
 • Pravila za pregled i izgradnju čeličnih brodova, ažurirana
 • Ažurirane legure aluminijuma na osnovu 'Teal Sheet'
 • Novi podaci za polimere od proizvodjača
 • Novi ISO podaci za polimere
 • Novi 3D printing materijali za polimere
 • Novi podaci za compliance i supstance su dodati
Članci

Septembar i oktobar 2021

Ažuriranja
 • Novi GB standardi za bešavne cevi od legure titanijuma
 • Ažurirane specifikacije brodogradnje Lloyds-a i Bureau Veritas-a
 • Novi MPIF za metalne brizgane delove
 • Nastavak ASTM ažuriranja za gvožđe i obojene materijale
 • Ažuriranje EN čelika za potrebe pritiska
 • Ažurirani SEW liveni čelici otporni na hladnoću
 • Ažuriranja JFS čeličnih limova i traka za automobilsku upotrebu
 • Tehnička pravila za posude pod pritiskom, AD 2000 ažuriran
 • Nove AD-DSL liste supstanci su dodate za vazduhoplovstvo i odbranu
 • Novi podaci za polimere od proizvodjača
 • Novi 3D printing materijali za polimere
 • Novi podaci za compliance i supstance su dodati
Članci

Avgust 2021

Ažuriranja
 • Novi ASD-STAN standardi za vazduhoplovne legure
 • Ažurirani EN standardi za čelične cevi za potrebe pritiska
 • Ažurirani podaci o strukturnim čelicima iz ISO standarda
 • Ažurirane VdTÜV legure nikla otporne na koroziju
 • Novi podaci za polimere iz kataloga proizvođača i iz GB standarda
 • Novi podaci za adhezive iz kataloga proizvođača
 • Novi polimerni I metalni 3D materijali
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Jul 2021

Ažuriranja
 • Ažurirani vazduhoplovni materijali iz BS specifikacija
 • Ažurirani podaci o ingotima za kalupno livenje od JIS legura magnezijuma
 • Ažurirani podaci o legurama aluminijuma za ‘Teal Sheets’
 • Nastavljeno ažuriranje SAE AMS podataka za crne i obojene metale
 • Novi podaci za polimere i kompozite iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci za adhezive iz SAE standarda
 • Novi polimerni 3D materijali
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Jun 2021

Ažuriranja
 • Dodate su nove vazduhoplovne legure iz EN standarda
 • Ažuriranja indijskog IS standarda za legure obojenih metala
 • Ažurirani metalni materijali iz VdTÜV specifikacija
 • Novi podaci za starenje metalnih materijala
 • Novi podaci za maziva iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci za polimere i adhezive iz kataloga proizvođača
 • Novi polimerni 3D materijali
 • Novi Enviro podaci o zavisnosti od vremena i temperature
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Nove liste supstanci koje uključuju endokrine disruptore (ED)
Članci

Maj 2021

Ažuriranja
 • Ažuriranja GB standarda za leguru bakra visoke čistoće
 • Dodatak „teal sheets“ za aluminijum
 • Ažuriranja JIS zbijenog vermikularnog grafitnog gvožđa
 • Nastavljena SAE AMS ažuriranja za materijale od gvožđa i obojenih metala
 • Novi podaci o starenju metalnih materijala
 • Novi podaci za maziva iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci za polimere i adhezive iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci za polimere iz ASTM standarda
 • Novi polimerni i metalni 3D materijali
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

April 2021

Ažuriranja
 • Ažuriranja KS ugljeničnog čelika za rad na niskim temperaturama
 • Dodate su nove vazduhoplovne legure iz ASD-STAN standarda
 • Ažuriranja EN čelika za toplo valjane proizvode
 • Dodate su nove ISO specifikacije za legure magnezijuma
 • Novi podaci za maziva iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci o starenju metalnih materijala uticaju zračenja na njih
 • Novi podaci za polimere i adhezive
 • Novi polimerni 3D materijali
 • Novi podaci o starenju materijala u fluidima, zavisnosti od vremena i temperature
 • Novi podaci o zavisnosti od vremenskih prilika
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Februar i mart 2021

Ažuriranja
 • Dodate su nove ASD-STAN legure aluminijuma
 • Ažurirani podaci na visokim temperaturama za GB materijale
 • Ažurirani IEC materijali za električne čelične trake
 • Ažurirane EN specifikacije za meke legure lemljenja
 • Novi podaci za maziva iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci o starenju metalnih materijala i uticaju zračenja na njih
 • Novi MPIF standard za strukturne delove
 • Ažurirane B.S. specifikacije za čelike otporne na koroziju
 • Ažuriranje ASME specifikacije za posude pod pritiskom
 • Novi podaci o starenju metalnih materijala
 • Novi podaci o adhezivima i niskoj degazaciji kod njih
 • Novi podaci o starenju materijala u fluidima, zavisnosti od vremena i temperature, kao i zavisnosti od vremenskih prilika
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
 • Ažurirane SVHC i SIN liste supstanci
 • Nove regulative za supstance: (EC) No 649/2012 i (EU) No 517/2014
 • Novi podaci za polimere i adhezive
 • Ažurirana GADSL lista
Članci

Januar 2021

Ažuriranja
 • Ažuriranja materijala iz ASTM specifikacija
 • Ažuriranja materijala iz SAE AMS specifikacija
 • Ažuriranja legura nikla iz B.S. specifikacija
 • Novi podaci za maziva iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci o starenju aeronautičkih materijala
 • Novi podaci o polimerima i kompozitnim materijalima iz kataloga proizvođača
 • Novi podaci o niskoj degazaciji kod polimernih adheziva
 • Novi podaci o adhezivima sa niskim sadržajem ekstrahovanih jona
 • Novi polimeri za primenu u 3D štampi
 • Novi podaci o starenju polimera u fluidima i zavisnosti od vremenskih prilika
 • Novi podaci o koroziji metala i polimera
 • Novi Compliance podaci i podaci o supstancama
Članci

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com