2021 January

به روز رسانی
 • به روزرسانی مواد برای اسپک های ASTM
 • به روزرسانی های SAE AMS برای مواد آهنی و غیر آهنی ادامه دارد
 • مشخصات BS برای آلیاژهای نیکل به روز شده است
 • داده های اختصاصی جدید برای روان کننده ها
 • داده های ایجینگ برای مواد هوانوردی اضافه شد
 • داده های اختصاصی جدید برای پلیمرها و کامپوزیت ها
 • چسب های جدید با داده های خروج گاز
 • چسب های جدید با محتوای یونی قابل استخراج کم
 • داده های جدید پلیمرها برای چاپ سه بعدی
 • داده های فلوید ایجینگ و تاثیرات آب و هوایی برای پلیمرها
 • داده های جدید خوردگی برای فلزات و پلیمرها
 • انطباق جدید و اجزای مواد
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com