Material Prices Information in Total Materia

ข้อคิดเห็นทั่วไป

ราคาวัสดุที่ระบุใน Total Materia เป็นตัวเลขบ่งชี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกวัสดุร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้ ข้อมูลราคาได้มาจากแหล่งที่มาที่ได้รับการตรวจสอบหลายแห่ง เช่น แคตตาล็อกของผู้ผลิต ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายโลหะเฉพาะทาง ศูนย์รวมการซื้อขายโลหะอุตสาหกรรมระดับโลก เช่น London Metal Exchange (LME) ราคาวัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงและมักจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นเราขอแนะนำให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันรายละเอียดให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับราคาวัสดุ

โดยทั่วไปราคาจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ ตามปริมาณการจัดส่ง กระบวนการผลิต ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และประเทศต้นทาง โดยปกติราคาสุดท้ายจะคำนวณจากราคาวัสดุพื้นฐานบวกด้วยค่าบริการพิเศษหรือค่าโลหะผสม นโยบายการสร้างราคา (ราคาพื้นฐานและราคาพิเศษ) เกี่ยวข้องกับวิธีการผลิตมาตรฐานที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละกระบวนการผลิต และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ผลิต ของแถมทั่วไปหรือบางส่วนจะรวมอยู่ในราคาที่ระบุไว้ใน Total Materia

ราคาวัสดุภายใน Total Materia

ข้อมูลที่นำเสนอใน Total Materia เป็นค่าปกติ/ค่าเฉลี่ย และไม่ใช่การรับประกันค่าสูงสุดต่ำสุดหรือค่าที่แม่นยำ ความถูกต้องแม่นยำของราคาจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รวมราคาสำหรับคำสั่งซื้อเฉพาะ (การสั่งซื้อจำนวนน้อยและสำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบพิเศษที่ไม่มีจำหน่ายทั่วไป) และหากพิจารณาแล้วจะทำให้การกระจายราคาสำหรับกลุ่มวัสดุนั้น ๆ คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนวณ

เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่ไม่มีราคาสำหรับวัสดุบางชนิด เราใช้ราคาและอัตราส่วนในอดีตกับราคาของวัสดุอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้หากมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดล็อตเฉพาะ จะแสดงผลก็ต่อเมื่อมีข้อมูลราคาซึ่งระบุไว้จากแหล่งข้อมูลราคาน่าเชื่อถือได้เท่านั้น