Informacije o Cenama Materijala u Total Materiji

Opšti Komentari

Cene materijala u Total Materiji su indikativni brojevi koji pomažu u donošenju informativnih odluka u vezi odabira materijala u kombinaciji sa ostalim pruženim informacijama. Informacije o cenama su dobijene iz raznih verifikovanih izvora kao proizvođačevi katalozi, specijalizovane prodavnice metala, priznati svetski centri za trgovinu industrijskih metala kao na primer London Metal Exchange (LME). Cene materijala se mogu promenti i često bez najave, zato mi savetujemo dalju istragu za potvrdu preciznih detalja kada je to neophodno.

Razmatranja o Cenama Materijala

Uopšteno i pored ostalih faktora, na cene utiču količina, uslovi isporuke, proizvodni procesi, dostupnost proizvoda i zemlja porekla. Obično konačna cena se izračunava na osnovu cene osnovnog materijala plus dodataka ili legurne doplate. Politike povećanja cena (osnovna cena i dodaci) povezane su sa svakim specifičnim standardnim načinom proizvodnje i mogu se razlikovati od proizvođača do proizvođača. U suštini dodaci, ili deo njih, uključeni su u date cene unutar Total Materije.

Cene Materijala unutar Total Materije

Informacije i podaci predstavljeni u Total Materiji su tipične/srednje vrednosti i nisu garancija maksimalnih, minimalnih ili preciznih vrednosti. Tačnost vrednosti cena povećana je izuzećem cena za određene porudžbine (male i za egzotične oblike proizvoda) za koje se smatralo da nisu reprezentativne i ako se uzmu u obzir značajno bi iskrivile raspodelu cena za tu određenu grupu materijala prilikom izračunavanja.

Da bismo osigurali da pružamo što više relevantnih i korisnih informacija, tamo gde cene za određeni materijal nisu dostupne, koristimo istorijske cene i odnos prema sledljivom referentnom materijalu čija je cena dostupna. Pored toga, tamo gde su dostupne, pružaju se informacije o određenim veličinama kontigenta kada su pouzdano navedene u izvoru cene.