Extended Range modul vam nudi jedinstvenu kolekciju kompleksnih osobina materijala za napredne strukturne i termičke proračune, uključujući krive napon-deformacija za različite temperature i brzine deformacije, parametre plastičnosti, podatke o visoko- i niskocikličnom zamoru, puzanju i drugo.

Izazovi
  • Teškoće u pronalaženju osobina materijala potrebnih za napredne inženjerske kalkulacije podržane računarima (CAE) kao i za simulacije metodom konačnih elemenata (FEA)
  • Poređenje krivih napon-deformacija na različitim temperaturama i za različite brzine deformacije
  • Prikupljanje podataka o zamoru materijala pod različitim uslovima opterećanja i broja ciklusa, posebno pod različitim eksploatacionim uslovima

Rešenje: Total Materia - Extended Range

Extended Range vam daje najveću svetsku bazu naprednih nelinearnih osobina materijala, čije bi prikupljanje na drugi način iziskivalo neverovatno mnogo vremena, a vrlo često podaci ne bi ni bili pronađeni. Ovu jedinstvenu kolekciju čine obrađeni i eksperimentalni podaci iz više od 3 000 referenci i dokumenata, počevši od pre 90 godina pa sve do najsavremenijih izvora, integrisani koristećenjem originalne metode obrade i unifikacije podataka o osobinama.
extended range
solution img
VIŠE DESETINA HILJADA DIJAGRAMA NAPON-DEFORMACIJA

Jedinstvena kolekcija sadrži više od 150 000 dijagrama napon-deformacija i pokriva više od 20 000 materijala, sa raličitim termičkim obradama, radnim temperaturama i brzinama deformacije, od kvazistatičnih do preko 1.000 1/s. Obuhvaćene su stvarne i inženjerske krive napon-deformacija, sa mogućnošću interpolacije krivih na temperaturama određenim od strane korisnika.

solution img
NAJVEćA KOLEKCIJA CIKLIČNIH OSOBINA

Najveća baza podataka sa parametrima visoko- i niskocikličnog zamora za više od 35 000 materijala, sadrži e-N i S-N dijagrame za različite vrste termičke obrade i u različitim uslovima opterećenja i eksploatacije. U slučajevima kada su dostupni, uključeni su statistički parametri zamora, eksperimentalni rezultati, kao i monotone osobine dobijene u eksperimentu.

solution img
SOPSTVENA METODOLOGIJA ZA PROCENU OSOBINA

Na osnovu uporednih tabela koje sadrži Total Materia i na osnovu osobina ekvivalentnih materijala, Extended Range pruža procenu za dijagrame napon-deformacije za dodatnih 90 000 materijala i ciklična svojstva za još 80 000. Iako procena ne može u potpunosti da zameni eksperimentalne podatke, ona može biti vredna polazna tačka za dalja istraživanja i proračune.

solution img
JOŠ NAPREDNIH OSOBINA ZA PROJEKTOVANJE I SIMULACIJE

Extended Range modul sadrži i granične krive oblikovanja i krive plastičnosti za visoke deformacije na različitim temperaturama, za simulaciju procesa kovanja, izvlačenja i drugih metoda obrade deformacijom. U mehanici loma predstavljeni su parametri K1C, KC, rast prskotina i parametri Parisovog zakona. Podaci o puzanju obuhvataju granicu tečenja i maksimalni napon na različitim temperaturama, sa kalkulacijom pomoću Larsen-Miller parametra i životnog veka komponente.

Povoljnosti

Izbegavanje skupih i potencijalno opasnih grešaka; otvaranje novih prilika za optimizovano i isplativo projektovanje; poboljšanje preciznosti i efikasnosti tokom čitavog procesa