ماژول Extended Range نرم افزار کلید فولاد و مواد Total Materia منبعی غیر قابل رقابت جهت یافتن خواص ویژه مواد در دماها و شرایط مختلف است، این اطلاعات شامل دیاگرام های تنش-کرنش، دیاگرام های شکل دهی مواد، اطلاعات خستگی و غیره است.

چالش ها

  • پیدا کردن داده های ضروری مواد برای محاسبات و نرم افزار های مهندسی پیشرفته (CAE) و المان محدود (FEA)
  • پیدا کردن دیاگرام های تنش- کرنش در دماهای گوناگون و نرخ کرنش های متفاوت
  • مقایسه اطلاعات خستگی مواد استانداردهای گوناگون به طور مثال آلیاژهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی

راه حل: ماژول Extended Range نرم افزار کلید فولاد و فلزات Total Materia

Extended Range مجموعه بی نظیری از خواص ویژه مواد برای استفاده طراحان جمع آوری کرده است. با این ماژول از کار پر زحمت و وقت گیر پیدا کردن داده های قابل اطمینان خواص مواد به خصوص برای محاسبات خطی و غیر خطی رهایی خواهید یافت. برای جمع وری این محصول، اطلاعات تجربی از بیش از 3,000 منبع و سند از بیش از 90 سال پیش تا کنون جمع آوری شده است. این اطلاعات با رابط کاربری ساده، به سهولت در اختیار کاربران قرار دارد.
extended range
solution img
هزاران دیاگرام تنش-کرنش

مجموعه بی نظیری از 150,000 دیاگرام تنش-کرنش با تحت پوشش قرار دادن 20,000 ماده در شرایط مختلف عملیات حرارتی، دماهای مختلف کاری و نرخ کرنش های گوناگون برای محاسبات در منطقه پلاستیک در اختیار شما قرار دارد. دیاگرام های تنش-کرنش مهندسی و حقیقی هردو در مجموعه گنجانده شده است. همچنین امکان تعریف دما و نرخ کرنش و مشاهده دیاگرام تنش- کرنش در این کلید فولاد و فلزات قرار داده شده است.

solution img
بزرگ ترین مجموعه اطلاعات خستگی مواد

بزرگترین بانک اطلاعات پارامترهای کرنش-عمر و تنش -عمر برای بیش از 35,000 ماده، دیاگرام های e-N و S-N برای مواد تحت عملیات حرارتی و تنش گوناگون. خواص مونوتونیک و داده های آماری موجود خستگی، به این کلید فولاد و مواد افزوده شده است.

solution img
متدولوژی اختصاصی برای تخمین خواص

بر اساس جدول آلیاژهای معادل Total Materia، ماژول Extended Range دیاگرام تخمینی را برای بیش از 90,000 ماده و خواص سیکلیک مواد را برای80,000 ماده در خود جای داده است. اگر چه محاسبات تخمینی نمی تواند به طور کامل جایگزین داده های تجربی شود، این اطلاعات می تواند نقطه شروع ارزشمندی برای تحقیقات و محاسبات بیشتر باشد.

solution img
خواص پیشرفته بیشتر برای مواد در طراحی و شبیه سازی

دیاگرام های حد شکل دادن و گراف های کرنش-بالا در رنج های دمایی مختلف، برای شبیه سازی فورج، کشش ورق و سایر پروسه های شکل دهی می تواند برای کاربران بسیار کاربردی باشد. مکانیک شکست K1C، KC ، رشد ترک و پارامترهای قانون پاریس متناسب با رشد ترک در این کلید فولاد و مواد قابل مشاهده است. اطلاعات خزش شامل تنش تسلیم و استحکام شکست خزشی در دماهای مختلف، با محاسبه پارامتر لارسن-میلر و عمر باقیمانده قطعات است.

مزایا

اجتناب از خطاهای هزینه بر و خطرناک، ایجاد فرصت های جدید برای طراحی مؤثر و همراه با صرفه جویی، ارتقای دقت و کارایی با بهینه سازی زنجیره پروسه های تولید