Enviro เป็นโมดูลข้อมูลเพิ่มเติม ที่ให้ข้อมูลการกัดกร่อน การแผ่รังสี ภูมิอากาศ และการเสื่อมสภาพของวัสดุโลหะและอโลหะหลายพันรายการ

ในการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลวัสดุหลัก Total Metals และ PolyPLUS Enviro ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้วัสดุ โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัสดุภายใต้อิทธิพลของผลกระทบที่หลากหลาย

ความท้าทาย
  • ความเสี่ยงและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น
  • การคาดการณ์อายุผลิตภัณฑ์ภายใต้อิทธิพลต่างๆที่เกิดจากผลกระทบภายนอก
  • เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน ในช่วงชีวิตที่มีประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
  • สนับสนุนนวัตกรรมด้วยการช่วยให้การตัดสินใจเลือกวัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์

วิธีการแก้ปัญหา: Total Materia-Enviro

Enviro มุ่งเน้นไปที่ชุดข้อมูลเสริม 4 ชุดซึ่งให้ข้อมูลที่กว้างและเป็นเชิงลึกมากยิ่งขึ้น กับข้อมูลที่มีอยู่ภายในแพลตฟอร์มแบบรวมของ Total Materia ครอบคลุมเรื่องการกัดกร่อน การผุพังจากสภาวะแวดล้อม การแผ่รังสี และการเสื่อมสภาพจากผลกระทบที่แตกต่างกัน Enviro เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ในการออกแบบ การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

tracker
solution img
ข้อมูลการกัดกร่อนของวัสดุหลายพันรายการ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการกัดกร่อนของวัสดุและความต้านทานการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและน้ำในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด ค้นหาข้อมูลโดยตรงสำหรับวัสดุเฉพาะโดยใช้ตัวกรองที่ใช้งานง่ายเพื่อเลือกสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณรวมทั้ง สื่อ อุณหภูมิ เวลาในการสัมผัสและชนิดของการกัดกร่อน

solution img
ข้อมูลการผุพังจากสภาพแวดล้อมและการสัมผัสสิ่งแวดล้อม

โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลโพลิเมอร์ weatherabity จะให้ข้อมูลการสัมผัสที่สำคัญสำหรับแสงอาทิตย์ ความชื้น ความร้อน สารมลพิษ น้ำเกลือ และแม้แต่การโจมตีของจุลินทรีย์สำหรับวัสดุนับพัน ๆ วัสดุ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของวัสดุที่สำคัญโดยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางเคมี การลดลงของคุณสมบัติของวัสดุและปัญหาด้านสุนทรียศาสตร์เช่นการเปลี่ยนสี

solution img
ผลกระทบที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพ (เวลา) ในรูปแบบของปัจจัยเสริมอย่างน้อยหนึ่งอย่างซึ่งทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุโดยรวมและอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้วัสดุในระยะยาว ครอบคลุมปัจจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลา รวมถึง ความร้อน เคมี และสภาพดินฟ้าอากาศ

solution img
อิทธิพลของการแผ่รังสีต่อพฤติกรรมของวัสดุ

ชุดข้อมูลที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ข้อมูลการแผ่รังสี ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการสัมผัส ปริมาณรังสี และผลกระทบที่ตามมาต่อคุณสมบัติของวัสดุ การแผ่รังสีของวัสดุอาจทำให้เกิดความล้มเหลวที่ร้ายแรง อันเนื่องมาจากการขยายตัว การคืบ และการยุบตัวของวัสดุที่สัมผัสได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัย อัตราการป้องกันความล้มเหลวของวัสดุที่สูงขึ้นในช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์ ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบที่สำคัญและการตัดสินใจเลือกวัสดุ