Total MetalsTotal Metals - کلید فولاد و مواد با در بر داشتن تمامی خواص متریال های استاندارد شامل ترکیب شیمیایی، خواص فیزیکی و مکانیکی، دیاگرام های عملیات حرارتی، آلیاژهای معادل و بسیار بیشتر از آنها برای بیش از 350,000 آلیاژ! بیشتر ببینید

PolyPLUSPolyPLUS - کلید سرامیک، کامپوزیت و سرامیک شامل خواص مواد برای هزاران پلاستیک، سرامیک و کامپوزیت است که شامل خواص مکانیکی، فیزیکی، دمایی و خواص الکتریکی می باشد. بیشتر ببینید

Extended RangeExtended Range - یجاد بانک اطلاعاتی برای خواص ویژه جهت محاسبات CAE/FEA و محاسبات و آنالیزهای دمایی. شامل هزاران دیاگرام تنش-کرنش، خواص خستگی و دیاگرام های شکل دهی. بیشتر ببینید

DataPLUSDataPLUS - Supplementary module providing data subsets covering joints information, lubricants and coolants, material dimensions, tribology, and coatings for thousands of metallic and non-metallic materials. بیشتر ببینید

EnviroEnviro - Additional data module providing corrosion data, irradiation, weathering and aging information for thousands of metallic and non-metallic materials. بیشتر ببینید

ComplianceCompliance - The Compliance module provides a single source of information about global regulations for materials and substances. بیشتر ببینید

SuppliersSuppliers - بگردید، جستجو کنید و به سرعت تأمین کنندگان مواد را از سراسر بیابید. با ترکیب کلید فولاد و فلزات Total Metals و Supplier ، ارتباط کاملی بین مواد، خواص مواد و تأمین کنندگان منطقه ای یا جهانی ایجاد می شود. بیشتر ببینید

SmartCompSmartComp - شناسایی مواد ناشناخته بر اساس ترکیب شیمیایی که از کوانتومتر استخراج شده است. یافتن مواد منطبق از بین بیش از 350,000 فلز و سپس مشاهده خواص و آلیاژهای معادل با یک کلیک. بیشتر ببینید

eXportereXporter - استخراج خواص مواد به نرم افزارهای شبیه سازی و طراحی CAE در 3 مرحله ساده. نرم افزارهایی همچون ANSYS, HyperWorks, Abaqus, Siemens NX و خیلی بیشتر از آنها. بیشتر ببینید

TrackerTracker - مطمئن شوید اطلاعاتی که از آن استفاده می کنید به روز و قابل اعتماد هستند. ببینید دقیقاً چه چیزهایی در استانداردها و خواص مواد تغییر کرده است. بیشتر ببینید