Lý tính trên Total Materia

Các tính chất vật lý của kim loại, khối lượng riêng, mô đun Young, hệ số Poisson, độ dẫn nhiệt và điện trở suất, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, từ các thành phần hóa học và pha, áp dụng xử lý nhiệt và các xử lý vật lý hóa học khác, cho đến hướng trục tinh thể. Các giá trị của tính chất vật lý của kim loại thường có thể phụ thuộc vào hướng mà chúng được đo trong mạng tinh thể và do đó không phải là một đại lượng vô hướng đơn giản. Do đó, giá trị của các đại lượng này thường là xấp xỉ.

ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ NGƯỜI TA PHẢI HIỂU ĐÚNG KHÁI NIỆM VỀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI NÓI CHUNG, DÙ LÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN HAY NÂNG CAO. Xin lưu ý rằng các tính chất vật lý của kim loại rất đa dạng; do đó các giá trị được cung cấp bởi Total Materia chỉ mang tính chất tư vấn hỗ trợ và không thể được sử dụng cho một thiết kế hoàn chỉnh cho việc sản xuất một kim loại hay hợp kim, ngay cả khi được cung cấp bởi các tổ chức phát triển tiêu chuẩn (SDOs). Trách nhiệm của người dùng là thực hiện đánh giá cuối cùng và kiểm tra các đặc tính vật liệu và tính phù hợp cho một ứng dụng cụ thể.

Total Materia đã phát triển và thử nghiệm cho việc trình bày các tính chất vật lý một cách trực quan và chi tiết, cụ thể và đáng tin cậy nhất do các SDO đưa ra. Ngoài ra để tổng quát hơn, thông tin còn được cung cấp bởi nhiều nguồn khác nhau. Cách tiếp cận liên tục này có ba loại riêng biệt như được mô tả dưới đây.

Official

Đối với một số tài liệu, các đặc tính vật lý được trình bày trong một mô tả vật liệu được công bố bởi các tổ chức phát triển tiêu chuẩn tương ứng (SDOs). Thông tin được xuất bản bởi một SDO thường đáng tin cậy, tuy nhiên các giá trị được cung cấp cho các tính chất vật lý thường được hiểu là một nhận dạng duy nhất. Không giống như các tính chất cơ học như độ bền kéo và độ bền ứng suất của sản phẩm, thường là các yêu cầu tuân thủ bắt buộc đối với nhà cung cấp, các tính chất vật lý thường là các giá trị biểu thị cho phạm vi lớn hơn nhiều, trừ khi có thỏa thuận khác.

Các nguồn dữ liệu khác

Danh mục Total Materia: Other Sources cho các tính chất vật lý của kim loại bao gồm thông tin từ ngành công nghiệp kim loại và tài liệu học thuật, tài liệu quảng cáo, danh mục sản xuất và phân tích và tài liệu được xuất bản trên Internet. Các nhà luyện kim và kỹ sư của Total Materia xem xét tài liệu và đưa ra quyết định về tính hợp lệ của nó. Mặc dù thông tin từ các nguồn này thường đúng, nhưng chúng tôi cho rằng mức độ tin cậy của nó thấp hơn so với các khuyến nghị do các SDO đưa ra. Do đó, chúng tôi phải tiến hành phân tích nghiêm ngặt hơn về các tính chất và ứng dụng liên quan cho vật liệu.

Các giá trị cơ bản

Dựa trên chuyên môn luyện kim, các ứng dụng thống kê và phân tích văn học, Total Materia cung cấp các giá trị tính chất điển hình cho các nhóm kim loại khác nhau, được nhóm lại theo sự tương đồng về mặt luyện kim và vật lý. Những giá trị cơ bản này là do bản chất tự nhiên của chúng là các giá trị gần đúng và chỉ có thể được sử dụng làm điểm bắt đầu ban đầu để tính toán, nhưng không được sử dụng như giá trị tính toán cuối cùng.