คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ เช่นความหนาแน่น, ค่ายังมอดูลัส, ค่าสัมประสิทธิ์ของปัวซอง, ค่าความจุความร้อนจำเพาะ และค่าความต้านทานไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งจากรูปแบบของส่วนประกอบทางเคมี และส่วนประกอบของเฟสที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการอบร้อน และกระบวนการทิศทางแกนผลึก โดยที่ค่าของคุณสมบัติทางกายภาพของโลหะจะขึ้นอยู่กับทิศทางที่ใช้ทำการวัดภายในโครงผลึก โดยไม่ใช้ปริมาณสเกลล่า ดังนั้นค่าที่นำเสนอนั้นจะเป็นค่าประมาณ

เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวคิดทางกายภาพโดยทั่วไปของคุณสมบัติของโลหะ และขอให้จำไว้ว่าคุณสมบัติทางกายภาพของโลหะอาจจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นค่าต่างๆที่ได้จาก Total Materia เป็นเพียงค่าที่ใช้บ่งชี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบได้ทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะได้รับการรับรองจากองค์กรพัฒนามาตรฐาน (SDOs) ก็ตาม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการดำเนินการทบทวน และการทดลอง คุณสมบัติของวัสดุ และความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้

ในความพยายามที่จะจัดหาข้อมูลของวัสดุจากผู้ชำนาญการด้านโลหะ และผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Total Materia ได้พัฒนาวิธีการในการนำเสนอข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องในทุกประเภท โดยเรียงจากข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด จนถึงข้อมูลทั่วไปที่มาจากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล โดยได้รับการควบคุมจาก SDOs วิธีการต่อเนื่องนี้แบ่งได้เป็นสามวิธีที่แตกต่างกัน ดังคำอธิบายด้านล่าง

เป็นทางการ

วัสดุบางชนิด คุณสมบัติทางกายภาพจะถูกนำเสนอในรูปแบบของข้อกำหนดของวัสดุที่ตรงกับมาตรฐานการพัฒนาองค์กร (SDOs) ข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์จาก SDO ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติทางกายภาพที่ได้ระบุไว้จะเป็นเพียงตัวบ่งชี้เท่านั้น ซึ่งไม่เหมือนกับคุณสมบัติทางกล เช่นค่าแรงดึง และความเค้นคราก ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้จัดจำหน่าย และค่าคุณสมบัติทางกายภาพที่แสดงจะเป็นค่ามากที่สุดที่ยอมรับได้

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะ และวิศวกรของเราได้ทำการศึกษาข้อมูลของวัสดุเพื่อประเมินความถูกต้องของแหล่งข้อมูลอื่นๆของ Total Materia ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ รวมถึงข้อมูลจากโรงงานผลิตโลหะ และบทความทางวิชาการ, โบรชัวร์, แคตตาล็อกผู้ผลิต และการวิเคราะห์ รวมถึงเอกสารต่างๆบนอินเตอร์เน็ต ถึงแม่ว่าข้อมูลจากแหล่งที่มาเหล่านี้จะถูกต้อง แต่เราให้ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านี้ในระดับที่ต่ำกว่าข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์จาก SDOs ดังนั้นคุณต้องดำเนินการด้วยความเข้มงวดในการวิเคราะห์คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้งาน

ค่าโดยทั่วไป

มีพื้นฐานอยู่บนความชำนาญด้านโลหะ โปรแกรมทางสถิติ และการวิเคราะห์จากบทความ Total Materia ได้มีค่าคุณสมบัติโดยทั่วไป ที่ใช้สำหรับโลหะประเภทต่างๆ รวมถึงความคล้ายคลึงกันของโลหะ ทางกายภาพ ค่าโดยทั่วไปนี้เป็นค่าที่ได้จากการประมาณการ และสามารถใช้ได้ในกรณีเริ่มต้นการคำนวณเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นคำตอบได้