Fysische eigenschappen in Total Materia

De fysiche eigenschappen van metalen zoals dichtheid, Young-modulus, Poissoncoëfficiënt, thermische geleidbaarheid en elektrische weerstand zijn afhankelijk van veel factoren gaande van chemische en fasesamenstellingen, toegepaste warmtebehandelingen tot kristallografische richtingen. De waarden van fysieke eigenschappen van metalen hangen dikwijls af van de richting in het kristalvlak waarin ze gemeten worden en zijn dus geen eenvoudige scalaire grootheden. Daarom zijn de gegeven getalwaarden slecht benaderingen.

HET IS ESSENTIËEL DAT MEN HET CONCEPT VAN Fysieke eigenschappen VAN METALEN, WAT NIET VOOR DE HAND LIGGEND OF EENVOUDIG IS, NAAR BEHOREN VERSTAAT. Hou in het achterhoofd dat fysieke eigenschappen van metalen sterk kunnen verchillen; daarom zijn de waarden die gegeven worden in Total Materia SLECHTS EEN INDICATIE EN KUNNEN DEZE NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR HET UITEINDELIJKE ONTWERP, zelfs wanneer deze gegeven worden door standaardontwikkelingsorganisaties (standards development organizations, SDO's). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de materiaaleigenschappen en de geschiktheid voor een bepaalde toepassing finaal te evalueren en te testen.

In een poging om metallurgen en profesionals van zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien heeft Total Materia een aanpak voor het voorstellen van fysieke eigenschappen ontwikkelt die gezien kan worden als een continuüm van categorieën die gaat van de meest betrouwbare specificaties gepubliceerd door SDO's tot meer algemene informatie verkregen uit verschillende bronnen. Deze continuüm-aanpak bestaat uit drie verschillende categorieën, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Officiëel

Voor sommige materialen worden de fysieke eigenschappen voorgesteld in een materiaalspecificatie gepubliceerd door de overeenkomstige standaardontwikkelingsorganisaties (standards development organizations, SDO's). Informatie gepubliceerd door een SDO is over het algemeen betrouwbaar, hoewel de gegeven waarden voor fysieke eigenschappen gewoonlijk enkel als indicatie gegeven worden. In tegenstelling tot mechanische eigenschappen zoals treksterkte en vloeigrens, die dikwijls verplichte compliance-vereisten zijn voor leveranciers, zijn fysieke eigenschappen gewoonlijk indicatieve waarden waarvoor een veel groter bereik van waarden aanvaarbaar is, tenzij anders overeengekomen.

Andere bronnen

De Total Materia-categorie Andere Bronnen voor fysieke eigenschappen van metalen bevat informatie uit de metaalindustrie en uit academische literatuur, brochure's, producentencatalogi en analyses en documenten die op het internet gepubliceerd werden. De metallurgen en ingenieurs van Total Materia kijken dit materiaal na en maken een beslissing over de geldigheid. Alhoewel de informatie van deze bronnen gewoonlijk correct is vinden wij het niveau van betrouwbaarheid lager dan dat van de aanbevelingen die gepubliceerd worden door SDO's. Bijgevolg moet men een nog uitgebreidere analyse van de eigenschappen en de bijhorende toepassing voor het materiaal uitvoeren.

Typische Waarden

Total Materia biedt typische waarden aan, gebaseerd op metallurgische expertische, statistisch onderzoek en analyse van literatuur, voor de eigenschappen van verschillende groepen metalen, dewelke gegroepeerd worden volgens metallurgische en fysische gelijkenissen. Deze Typische Waarden zijn van nature uit een benadering en kunnen enkel gebruikt worden als een startpunt voor berekeningen, maar niet als een finale waarde.