Fyzikální vlastnosti v Total Materia

Fyzikální vlastnosti kovů jako jsou hustota, Youngův modul, Poissonova konstanta, tepelná vodivost, a elektrický odpor, záleží na mnoha faktorech v rozsahu od odchylek v chemickém a fázovém složení, aplikovaném tepelném zpracování a úpravě, až k uspořádání os krystalů. Hodnoty fyzikálních vlastností kovů můžou často záležet na směru, ve kterém jsou měřeny v krystalové mřížce a proto to nejsou jednoduché skalární veličiny. Tudíž, indikovat je číslem je obecně aproximací.

JE NEZBYTNÉ SPRÁVNÉ OECNÉ POCHOPENÍ KONCEPTU FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ KOVŮ, KTERÉ NENÍ PŘÍMOČARÉ A JEDNODUCHÉ. Pamatujte si, že fyzikální vlastnosti kovů se liší významně; mimoto hodnoty poskytované Total Materia JSOU POUZE NAZNAČUJÍCÍ A NEMŮŽOU BÝT POUŽITY PRO KONEČNÉ ŘEŠENÍ, i přesto, že jsou poskytované organizací pro vývoj norem (SDO). Je odpovědností uživatele provést konečné posouzení a testovat vlastnosti materiálů a jejich vhodnost pro určité použití.

Za účelem poskytnout metalurgům a odborníkům na problematiku materiálů nejrelevantnější informace, Total Materia vyvinul a přiblížil se prezentaci fyzikálních vlastností, na které může být nahlíženo jako pokračování kategorií od nejspolehlivějších specifikací publikovaných SDO až k více obecným informacím poskytovaných různými zdroji. Tento kontinuální přístup má tři přímé kategorie, jak je popsáno níže.

Oficiální

Pro některé materiály, fyzikální vlastnosti jsou prezentovány podle specifikací materiálů publikovaných odpovídajícími organizacemi pro vývoj norem (SDO). Informace publikované SDO jsou obecně spolehlivé, přesto že tyto hodnoty dané pro fyzikální vlastnosti jsou obvykle označené jako pouze naznačující. Na rozdíl od mechanických vlastností jako jsou napětí v tahu a napětí na mezi kluzu, které jsou často povinně shodnými požadavky pro dodavatele, fyzikální vlastnosti jsou obvykle naznačující hodnoty, pro které je mnohem větší rozsah přijatelný, pokud ne v opačném případě dohodnutý.

Další zdroje

Total Materia kategorie Další zdroje pro fyzikální vlastnosti kovů včetně informací z odvětví kovů a akademické literatury, brožur, katalogů výrobců a analýz a dokumentů publikovaných na internetu. Total Materia metalurgové a inženýři posuzují tento materiál a určují co se týče platnosti. Ačkoli informace z těchto zdrojů je obvykle správná, nahlížíme na tento stupeň spolehlivosti jako nižší oproti doporučeními publikovanými SDO. Zároveň je potřeba vést přísnější analýzy vlastností a společné použití tohoto materiálu.

Typické hodnoty

Založeno na metalurgické odbornosti, statistických aplikacích a analýze literatury, Total Materia poskytuje typické hodnoty vlastností pro různé skupiny kovů, které jsou uspořádány do skupiny podle metalurgické a fyzikální podobnosti. Tyto Typické hodnoty jsou přirozeně přiblížením a mohou být použity jako počáteční startovací bod pro výpočty, ale ne pro konečné hodnoty.