Pretraga osobina nepoznatih materijala sa poznatim i/ili delimično poznatim oznakama uobičajena je u inženjerstvu.  Iako je ponekad jednostavno pronaći materijal određenih svojstava, češće se dešava da to preraste u zamoran posao i da oduzme dosta vremena. To je slučaj pogotovo ako su u pretragu uključeni materijali poreklom iz različitih zemalja i standarda.

1. Korak: Odabir opcije za pretragu

Pretpostavimo da želite da identifikujete materijal sa oznakom 1.4301. Poreklo materijala je nepoznato.

Prvi korak je da odaberete opciju pretrage. Total Materia pretraživač Brza pretraga najefikasnije traga za materijalima na osnovu njihove oznake.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

U polje za oznaku unesite materijal 1.4301. Razmaci ne utiču na pretragu, s obzirom da svetski standardi za čelike razmake ne tretiraju na jedinstven način.

Defining search criteria

Pošto je poreklo materijala nepoznato, ostavite opciju Sve u padajućem meniju sa listom zemalja. Pretraživač će pretražiti čitavu bazu podataka.

Nakon ovoga, sve što treba da uradite je da jednostavno kliknete na dugme Pretražite. Za nekoliko sekundi Total Materia ppretraživač će pronaći sve materijale na svetu koji sadrže 1.4301 u svojoj oznaci!

3. Korak: Odabir materijala iz liste rezultata

Pretraga materijala po oznakama obično daje kao rezultat listu materijala koji odgovaraju kriterijumima koje ste uneli. U zavisnosti od toga, ova lista može biti prilično dugačka (do 2000 materijala), ali u našem primeru lista se sastoji od 21 materijala. Klikom na oznaku, možete otvoriti i pregledati njihove osobine.

Selecting a material from the list of the results

Pretpostavićemo da ste pretežno zainteresovani za nemačke čelike, definisane EN standardom. Stoga, izaberite čelik prema EN standardu sa liste.

4. Korak: Odabir grupe/podgrupe materijala

Ponekad materijali sa istom oznakom mogu da budu definisani različitim standardima u istoj zemlji i/ili mogu da pripadaju u više grupa i podgrupa. Iako se hemijski sastav obično ne razlikuje u značajnoj meri, grupe/podgrupe materijala ponekad značajno utiču na mehaničke osobine materijala i na njihovu primenu.

Total Materia prikazuje grupe/podgrupe kojima materijal pripada. Osobine materijala možete pregledati tako što ćete kliknuti na linkove u podgrupama koje Vas interesuju.

Selecting group/subgroup of the material

Sada su svi parametri definisani i možete da pregledate osobine materijala. Sve je gotovo za manje od minut!

5. Korak: Pregled osobina materijala

Total Materia prikazuje hemijski sastav, mehaničke osobine materijala, uporedne tabele (npr. tabele sličnih čelika) i još mnogo toga. Osobine možete da pregledate tako što jednostavno kliknete na odredjeni link.

Klikom na link Hemijski Sastav možete pogledati hemijski sastav izabranog materijala, vrednost ugljeničnog ekvivalenta i komentare o uslovima isporuke.

Viewing Chemical composition

Mehaničke osobine su prikazane za svako pojedinačno stanje materijala koje korisnik definiše upotrebom opcije Izbor stanja. Takođe, moguće je prikazati osobine materijala u svim stanjima klikom na dugme Pogledajte podatke za sva stanja. Podrazumevana kartica iz ovog primera prikazuje sve dostupne podatke na sobnoj temperaturi.

Viewing Mechanical properties

Na ostalim karticama možete pronaći mehaničke osobine materijala na visokim i niskim temperaturama. Moguće je prikazati podatke u obliku dijagrama zavisnosti granice tečenja od temperature koristeći opciono dugme.

Viewing High Temperature properties

Podaci o fizičkim osobinama su od posebnog značaja za inženjerske proračune, ali oni nisu uvek dostupni u standardima. U slučajevima gde su dostupni podaci iz standarda Total Materia ove informacije prikazuje na kartici Zvanično, ali takođe nudi niz dodatnih načina za pronalaženje podataka o fizičkim osobinama.

Viewing Physical Properties

Drugi izvori informacija potiču iz stručne literature, kao što su zvanični priručnici za dodatnu dopunu dostupnih podataka. Svaki drugi izvor prati i referenca koja govori o poreklu podataka.

Viewing Physical Properties (Other Sources)

Takođe, fizičke osobine materijala moguće je prikazati u obliku dijagrama, ukoliko Vam se to učini preglednijim.

Viewing Physical Properties (Diagrams)

Total Materia koristi metodu sopstvenih uporednih tabela kako bi pružio listu sličnih materijala za koje su dostupne fizičke osobine. Ovo otvara dosta novih mogućnosti za pretragu korisnih podataka o osobinama materijala u Total Metals modulu.

Viewing Physical Properties (Similar Materials)

Ostali podaci dostupni u Total Metals modulu uključuju podatake o obradivosti materijala, uputstva za termičku obradu i njihove dijagrame, metalografske slike i podatke o koroziji. Za dalje informacije pogledajte ostale vodiče.[Sadržaj]     [Sledeći Vodič 2]