Warunki Użytkowania

Proszę starannie przeczytać poniższe informacje. Odwiedzając stronę Total Materia, używając jakiegokolwiek programu Total Materia, darmowego okresu próbnego wraz z wersją demo, zgadzasz się z Warunkami Użytkowania i Klauzulom Ograniczenia Odpowiedzialności.

Korzystanie za wszystkich kont jest monitorowane przez Key to Metals AG i firma zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia lub zmiany konta bez refundacji, okresu wypowiedzenia dla każdego końcowego użytkownika, który złamie zasady użytkowania bazy lub prawo własności intelektualnej.

Key to Metals AG zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeśli nie akceptujesz Warunków Użytkowania podanych tutaj, proszę nie używaj żadnych referencji Total Materia.

Wszelkie spory wynikające z interpretacji Warunków użytkowania podlegają jurysdykcji sądów w Zurychu.

Własność intelektualna i zasady użytkowania

Materiały, informacje i inne treści zawarte na stronie internetowej Key to Metals AG i w bazie danych są zastrzeżone i są własnością Key to Metals AG.

Zasady użytkowania mają zapewnić korzystanie z bazy Total Materia zgodnie z jej przeznaczeniem, jako źródło informacji i mają chronić dane zawarte w bazie przed potencjalnym masowym kopiowaniem.

Maksymalna ilość przeglądanych stron nie powinna przekraczać 2000 stron miesięcznie na każdą licencję lub proporcjonalnie mniejszą ilość na krótszy okres. W przypadku gdy taka potrzeba jest uzasadniona Total Materia pomoże w zapewnieniu alternatywnego rozwiązania dla użytkownika.

Masowe gromadzenie danych ze strony internetowej ręcznie lub automatycznie, przy pomocy skryptów czy robotów internetowych jest surowo zabronione.

Key to Metals AG zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia lub zmiany konta, bez okresu wypowiedzenia dla każdego użytkownika końcowego, który złamie regulamin własności intelektualnej oraz zasady właściwego użytkowania.

Total Materia zawiera pewne informacje z norm SAE International dzięki licencji i pozwoleniu na korzystanie przez firmę Key to Metals AG, tylko w bazie Total Materia. Dalsze udostępnianie, kopiowanie lub przekazywanie danych jest niedozwolone. Prawdziwym, wiarygodnym źródłem każdego standardu SAE jest jego wersja PDF, którą można znaleźć na stronie saemobilus.sae.org.

Możliwość przeniesienia licencji na osoby trzecie

Nie ma możliwości przeniesienia licencji na osoby trzecie bez pisemnej zgody Key to Metals AG.

Anulowanie licencji przez użytkownika nie jest możliwe.

ZAREJESTROWANY SINGLE USER WEB EDITION

Licencja jednoosobowa ( Single User) Web Edition Total Materia jest licencją przeznaczoną do użytku na jednym komputerze. Ponadto, może być przyznany ograniczony dostęp z innego komputera osobie wymienionej w licencji, przy pomocy automatycznego jednorazowego hasła, pod warunkiem że nie przekracza 30 (trzydzieści) sesji rocznie.

Użytkownik licencji jednoosobowej nie może być przeniesiony do innego rodzaju licencji bez pisemnej zgody Key to Metals AG.

ZAREJESTROWANA LICENCJA WIELOOSOBOWA

Zgodnie z wybranym opisem licencji, konto jest ograniczone dozwolonymi lokalizacjami dla konkretnego rodzaju licencji i liczbą nazwanych użytkowników uzgodnioną w punkcie zakupu. Każde użycie poza tymi ograniczeniami musi być zatwierdzone przez pisemne i podpisane potwierdzenie z Key to Metals AG.

Licencje wielostanowiskowe Total Materia są przeznaczone do użytku wyłącznie przez firmę nabywającą i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Key to Metals AG.

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

BAZA MATERIAŁOWA TOTAL MATERIA JEST DOSTARCZANA „W STANIE, W JAKIM JEST”, WRAZ ZE WSZYSTKIMI EWENTUALNYMI BŁĘDAMI. FIRMA KEY TO METALS AG ANI ŻADNA OSOBA PRACUJĄCA W IMIENIU FIRMY KEY TO METALS AG, NIE UDZIELA ŻADNEJ WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMIANEJ GWARANCJI W ODNIESIENIU DO CAŁKOWITEJ WITRYNY STRONY INTERNETOWEJ, OPROGRAMOWANIA, LUB INFORMACJI ZWIĄZANYCH ŁĄCZNIE Z WSZELKIMI GWARANCJAMI: (i)PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (ii) PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU; (iii) TYTUŁU; (iv) NIENARUSZANOŚCI PRAWNEJ; (v) DOKŁADNOŚCI DANYCH; LUB (vi) ZGODNOŚCI Z NIEKTÓRYMI STANDARDAMI, WYNIKAJĄCYMI Z PRAWA, W CELU REALIZACJI TRANSAKCJI BIZNESOWYCH LUB OPERACJI, W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ LUB INNEJ; UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE MA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJI PODJĘTEJ PRZEZ KEY TO METALS AG, ANI ŻADNEJ OSOBY ZATRUDNIONEJ W KEY TO METALS AG.

Ograniczenia bazy danych

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE INFORMACJE ZAWARTE W BAZIE TOTAL MATERIA SĄ PRZEZNACZONE DO UZUPEŁNIANIA, NIE WYMIANY WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I PRAC INŻYNIERYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PROFESJONALISTÓW DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW, ICH WŁAŚCIWOŚCI.

DANE SĄ DOSTĘPNE DLA WYKWALIFIKOWANYCH PROFESJONALISTÓW, W CELU ZNALEZIENIA ODPOWIEDNICH INFORMACJI ORAZ OSZCZĘDNOŚCI CZASU I ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI, PODCZAS BADANIA PRZEWIDYWANEGO ZACHOWANIA POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD DOSTAWCÓW, WEWNĘTRZNYCH STANDARDÓW, OBRÓBKI CIEPLNEJ, WYMIARÓW I INNYCH PARAMETRÓW. PONADTO WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I FIZYCZNE W BAZIE SĄ JEDYNIE PRZYBLIŻONE. W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PRZEDSIEMWZIĄĆ MAKSYMALNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY UŻYCIU NINIEJSZYCH PARAMETRÓW. INFORMACJE ZAWARTE W BAZIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ JAKO DANE WYJŚCIOWE A NIE OSTTAECZNE WARTOŚCI. SĄ ONE PUNKTEM WYJŚCIOWYM DO DALSZYCH POSZUKIWAŃ I BADAŃ. NIE NALEŻY TYCH DANYCH BRAĆ PRZY PODEJMOWANIU OSTATECZNEJ DECYZJI, PODCZAS PROJEKTOWANIA, ZAKUPIE PRODUKTU KOŃCOWEGO LUB PODEJMOWANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ WNIOSKU.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZELKIE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z BAZY TOTAL MATERIA. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE BAZA TOTALMATEREIA DOSTARCZA DANE W "STANIE W JAKIM SĄ". UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA KEY TO METALS NIE PONOŚI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE JAKIEGOKOLWIEK SZKODY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, Z TYTUŁU (W TYM, NIEOGRANICZONE DO EWENTUALNEJ STRATY W PRZYPADKU: UTRATY ZYSKÓW , INFORMACJI LUB ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY) WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI Z BAZY DANYCH, NAWET JEŚLI FIRMA KEY TO METALS AG JEST ŚWIADOMA MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI BAZY DANYCH, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z BAZY DANYCH. POWYŻSZE OGRANICZENIA I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MUSZĄ BYĆ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NAWET JEŚLI ŻADNE ŚRODKI NIE SPEŁNIĄ CELU UŻYTKOWNIKA.

Jeżeli konieczne są dalsze wyjaśnienia, proszę odnieść się do angielskiej wersji Klauzuli ograniczenia odpowiedzialności.