Warunki Użytkowania

Proszę starannie przeczytać poniższe informacje. Odwiedzając stronę Total Materia, używając jakiegokolwiek programu Total Materia, darmowego okresu próbnego wraz z wersją demo, zgadzasz się z Warunkami Użytkowania i Klauzulom Ograniczenia Odpowiedzialności.

Korzystanie za wszystkich kont jest monitorowane przez Key to Metals AG i firma zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia lub zmiany konta bez refundacji, okresu wypowiedzenia dla każdego końcowego użytkownika, który złamie zasady użytkowania bazy lub prawo własności intelektualnej.

Key to Metals AG zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeśli nie akceptujesz Warunków Użytkowania podanych tutaj, proszę nie używaj żadnych referencji Total Materia.

Wszelkie spory wynikające z interpretacji Warunków użytkowania podlegają jurysdykcji sądów w Zurychu.

Własność intelektualna i zasady użytkowania

Materiały, informacje i inne treści zawarte na stronie internetowej Key to Metals AG i w bazie danych są zastrzeżone i są własnością Key to Metals AG.

Zasady użytkowania mają zapewnić korzystanie z bazy Total Materia zgodnie z jej przeznaczeniem, jako źródło informacji i mają chronić dane zawarte w bazie przed potencjalnym masowym kopiowaniem.

Maksymalna ilość przeglądanych stron nie powinna przekraczać 2000 stron miesięcznie na każdą licencję lub proporcjonalnie mniejszą ilość na krótszy okres. W przypadku gdy taka potrzeba jest uzasadniona Total Materia pomoże w zapewnieniu alternatywnego rozwiązania dla użytkownika.

Masowe gromadzenie danych ze strony internetowej ręcznie lub automatycznie, przy pomocy skryptów czy robotów internetowych jest surowo zabronione.

Key to Metals AG zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia lub zmiany konta, bez okresu wypowiedzenia dla każdego użytkownika końcowego, który złamie regulamin własności intelektualnej oraz zasady właściwego użytkowania.

Możliwość przeniesienia licencji na osoby trzecie

Nie ma możliwości przeniesienia licencji na osoby trzecie bez pisemnej zgody Key to Metals AG.

Anulowanie licencji przez użytkownika nie jest możliwe.

ZAREJESTROWANY SINGLE USER WEB EDITION

Licencja jednoosobowa ( Single User) Web Edition Total Materia jest licencją przeznaczoną do użytku na jednym komputerze. Ponadto, może być przyznany ograniczony dostęp z innego komputera osobie wymienionej w licencji, przy pomocy automatycznego jednorazowego hasła, pod warunkiem że nie przekracza 30 (trzydzieści) sesji rocznie.

Użytkownik licencji jednoosobowej nie może być przeniesiony do innego rodzaju licencji bez pisemnej zgody Key to Metals AG.

ZAREJESTROWANA LICENCJA WIELOOSOBOWA

Zgodnie z wybranym opisem licencji, konto jest ograniczone dozwolonymi lokalizacjami dla konkretnego rodzaju licencji i liczbą nazwanych użytkowników uzgodnioną w punkcie zakupu. Każde użycie poza tymi ograniczeniami musi być zatwierdzone przez pisemne i podpisane potwierdzenie z Key to Metals AG.

Licencje wielostanowiskowe Total Materia są przeznaczone do użytku wyłącznie przez firmę nabywającą i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Key to Metals AG.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

KEY TO METALS AG NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYDAJNOŚĆ, PRZYDATNOSĆ HANDLOWĄ LUB DOKŁADNOŚĆ OPROGRAMOWANIA BAZY DANYCH I ZWIĄZANYCH Z NIĄ PLIKÓW. W SZCZEGÓLNOŚCI KEY TO METALS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA BAZY DANYCH I ZAŁĄCZONYCH PLIKÓW.

Informacje zawarte w bazie danych Total Materia są dokładnie sprawdzane przez inżynierów przed opublikowaniem i mają na celu pomoc w profesjonalnych badaniach metalurgicznych dotyczących właściwości metali. Chociaż specjaliści z Key to Metals AG przeprowadzają ciągłe i wielokrotne sprawdzenie poprawności danych, ani Key to Metals AG, ani żaden z jej oddziałów na całym świecie nie udziela żadnej gwarancji. Key to Metals AG i jej podległe podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z wykorzystania informacji. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w związku z korzystaniem z bazy danych Total Materia. W przypadku awarii technicznej oprogramowania z powodu umyślnego działania niezgodnego z prawem lub rażącego niedbalstwa, jakakolwiek odpowiedzialność Key to Metals AG będzie ograniczona wyłącznie do wymiany produktu.

Proszę pamiętać, że właściwości materiałów mogą znacznie się różnić i zależeć od dostawcy i jego wewnętrznych standardów, obróbki cieplnej, wymiarów i innych parametrów. Po dokonaniu wyboru materiału, to na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność do kontaktu z dostawcą oraz sprawdzenie właściwości i przydatności do konkretnego zastosowania. Dlatego też, żadna gwarancja lub przydatność do konkretnego zastosowania nie jestgwarantowana.

Ponadto, fizyczne i mechaniczne specyfikacje zamieszczone w bazie danych są tylko przybliżeniami. Dlatego też należy zachować maksymalną ostrożność przy wykorzystywaniu tych parametrów. Muszą być wykorzystane jako punkt wyjścia, a nie zdefiniowane wartości. Dane te mają pomóc wykwalifikowanemu inżynierowi znaleźć istotne informacje przy jednoczesnej oszczędności czasu i wysiłku. Nie należy na nich polegać przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o zakupie lub zastosowaniu.

Jeżeli konieczne są dalsze wyjaśnienia, proszę odnieść się do angielskiej wersji Klauzuli ograniczenia odpowiedzialności.